Sprawy kadrowe

Nowe uregulowania pracownicze związane z rodzicielstwem

Data publikacji 27.08.2013

Z dniem 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675), która wprowadziła nowe uregulowania w zakresie uprawnień pracowników, a także policjantów związanych z rodzicielstwem.

Do najistotniejszych zmian w przedmiotowym zakresie należą:

  1. zgodnie z art. 180 § 3 Kp- nie więcej niż  6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu;
  2. zgodnie z art. 1821 § 1 Kp- bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i do 8 tygodni  w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie;
  3. zgodnie z art. 1821 Kp– dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających jedna po drugiej w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności;
  4. zgodnie z art. 183 § 5 i art. 1821a Kp- pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W takim przypadku, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, natomiast za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. Analogiczne uregulowania zawiera art. 121a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) w stosunku do uposażenia policjanta;
  5. zgodnie z art. 1821a KP – urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia;
  6. zgodnie z art. 1791 Kp- pracownica, nie później niż w terminie 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze,a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W takim przypadku za okres korzystania z tych urlopów miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego - zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnychz ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa. Natomiast uposażenie policjanta-kobiety wynosi 80% miesięcznego uposażenia za cały okres odpowiadający okresowi tych urlopów – zgodnie z art. 121a ust. 3 ustawy o Policji;
  7. zgodnie z art. 1891 Kp- jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, może korzystać jedno z nich. Natomiast z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku, zgodnie z art. 1821a § 3 Kp, łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni;
  8. zgodnie z art. 186 § 1 Kppracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia.

Nowe uregulowania nie zmieniają zasad korzystania z urlopu ojcowskiego, który przysługuje pracownikowi/policjantowi – ojcu wychowującemu dziecko, zgodnie z art. 1823 Kp. Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Opracowano w Wydziale Kadr KSP

Powrót na górę strony