Wydział Administracyjno-Gospodarczy


03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

tel.  + 48 47 723 28 73

fax. + 48 47 723 89 55

e-mail: naczelnik.administracyjno-gospodarczy@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik: Dariusz Komornicki

Zastępca Naczelnika: Marek Małecki

Zastępca Naczelnika: podinsp. Aneta Salwin

 

Struktura organizacyjna Wydziału:

  • Sekcja Ogólna ds. obsługi organizacyjno-osobowej i finansowej,
  • Sekcja ds. administrowania obiektami,
  • Sekcja Wspomagająca ds. konserwacji i bieżącego utrzymania  obiektów KSP,
  • Zespół ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości służbowych  położonych na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji,
  • Zespół ds. Mieszkaniowych,
  • Zespół Zaopatrzenia.

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49

tel.  + 48 47 723 80 15

fax. + 48 47 723 89 55

 e-mail: naczelnik.administracyjno-gospodarczy@ksp.policja.gov.pl

 

Wydział Administracyjno – Gospodarczy realizuje zadania Komendy w zakresie administracyjnym, mieszkaniowym, socjalnym oraz porządkowym, między innymi przez:

 

1. prowadzenie spraw własnościowych nieruchomości znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, w zakresie:

a) regulowania stanów prawnych nieruchomości znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, w drodze postępowania administracyjnego i cywilnego;
b) pozyskiwania nieruchomości dla potrzeb służbowych,
c) zbywania nieruchomości zbędnych dla potrzeb służbowych,
d) realizacji zadań związanych z roszczeniami byłych właścicieli i ich spadkobierców w stosunku do nieruchomości znajdujących się obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji,
c) zagospodarowania obiektów czasowo zbędnych poprzez ich wynajęcie, wydzierżawienie lub  użyczenie;

2. administrowanie nieruchomości znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, w zakresie:

a) zawierania umów na media oraz rozliczania finansowego kosztów eksploatacyjnych, podatku od  nieruchomości i innych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości;
b) administrowania nieruchomościami przeznaczonymi na cele służbowe siedzib komórek organizacyjnych Komendy oraz w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 17 – 21 Statutu;
c) administrowania budynkami mieszkalnymi i obiektami zakwaterowania zbiorowego Komendy,
d) zawierania umów na usługę lub zlecania przeglądów technicznych dla:

    1. obiektów budowlanych;
    2. instalacji i urządzeń wykrywania stężenia gazu;
    3. instalacji i urządzeń wentylacyjnych;
    4. instalacji i urządzeń grzewczych;
    5. instalacji elektrycznej i piorunochronowej (badania z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.);
    6. urządzeń dźwigowych do przemieszczania osób, kotłów i zbiorników ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu;

e) przeprowadzania przeglądów technicznych i konserwacyjnych hydrantów ppoż. I podręcznego sprzętu gaśniczego;
f) prowadzenia gospodarki zaopatrzeniowo – magazynowej w zakresie materiałów, sprzętu   narzędzi niezbędnych do realizacji wielobranżowych prac konserwacyjnych, remontowych i porządkowych;
g) prowadzenie obsługi porządkowej w obiektach Komendy oraz w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 17 – 21 Statutu;

3. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy wydawanych dla terenów sąsiednich z obiektami Komendy;

4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową i prawem do lokalu mieszkalnego wynikających z rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;

5. występowanie jako organ II instancji w spraw związanych z gospodarką mieszkaniową i prawem do lokalu mieszkalnego wynikających z rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 – 16 Statutu;

6. prowadzenie spraw związanych z funduszem socjalnym osób uprawnionych do policyjnej emerytury lub  renty w zakresie dopłat do wypoczynku;

7. ustalanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych w zakresie prowadzonych zadań;

8. opracowywanie, zgodnie z właściwością rzeczową, dokumentów do planu obronnego Komendanta Stołecznego Policji;

9. udział, zgodnie z właściwością rzeczową, w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kategorii II Komendy, uznanych za szczególnie ważne dla ochrony i bezpieczeństwa państwa;

10. udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji, klasyfikacji i likwidacji składników majątkowych;

11. współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi w zakresie zadań wydziału.

Powrót na górę strony