Interesanci są przyjmowani w dniach:

poniedziałek w godzianch 13 -18

wtorek, środa, czwartek w godzinach 10 -14

 

adres e-mailowy (epuap): /663a5cqcqi/wpaksp

 

Broń Palna Sportowa, Broń Palna w celu kolekcjonerskim, Dopuszczenie do posiadania broni

47 723 80 46, 47 723 67 48,  47 723 74 98, 47 723 87 13, 47 723 65 01, 47 723 33 14

Broń Palna Myśliwska:

47 723 58 85, 47 723 58 81

Broń Palna Bojowa:

47 723 58 67, 47 723 58 79, 47 723 88 42,

Broń Palna Gazowa:

47 723 58 80, 47 723 58 76, 47 723 58 64

Depozyt Broni

47 723 80 26, 47 723 67 55

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

47 72-358-84 ,47 72-358-78 ,47 72-358-71 ,47 72-358-75 ,47 72-367-26

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

47 72-358-84 , 47 72-358-78 , 47 72-358-71 , 47 72-358-75 47 72-367-26


 

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW WPA KSP

 

  • osoby z objawami takimi jak: gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem
    - nie powinny załatwiać spraw w urzędzie;

  • potrzeba załatwienia sprawy w urzędzie nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym;

  • w dniu przyjścia do WPA KSP należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest ona właściwa;

  • należy posiadać założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;

  • należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników urzędu;

  • przed wejściem do urzędu należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;

  • ściąganie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika urzędu w celu identyfikacji tożsamości;

  • w trakcie przebywania na terenie urzędu należy przestrzegać określonych komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się;

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z treścią art. 73 tejże ustawy dokonano zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez dodanie art. 12 d, w myśl którego terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r., poz. 284 i 1214 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284), przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


 

Informuję, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

Nadmieniam, że art. 46 pkt 20 ww. ustawy uchylił art. 15 zzs ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przypominam, że powyższy przepis stanowił, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Dodaję, że zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15 zzs, których bieg nie rozpoczął się na podstawie tego art., rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Pragnę dodać, że z uwagi na aktualną sytuację, a w szczególności zaangażowanie Policji  w działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obecnie panującym stanie epidemii procedowanie  spraw należących do właściwości WPA KSP będzie następowało w ramach posiadanych sił i środków.

W konsekwencji powyższego pomimo maksymalnej mobilizacji funkcjonariuszy i pracowników WPA KSP czas rozpatrywania Państwa wniosków może ulec wydłużeniu.

 

e-mail:wpa@ksp.policja.gov.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wysyłanie(w miarę możłiwości) załączników do maila w formie plików pdf

    

Wykaz lekarzy i psychologow
Kontakt
Cudzoziemcy
SUFO
Kierownictwo
Broń
Ochorona Osób i Mienia, Detektywi
Powrót na górę strony