Ważne informacje

Data publikacji 12.01.2023

Zestaw pytań częsci teoretycznej egzaminów ze znajmości przepisów dotyczących posiadania broni.

Uprzejmie informuję, że do Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP został przekazany celem opublikowania na stronie internetowej oraz stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych zestaw pytań, przygotowanych w Biurze Prewencji KGP. Dodaję, że umieszczony poniżej plik, został w dniu 12.01.2023 r. przesłany do tut. Wydziału z Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP

Pytania Egzaminiacyjne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZECHOWYWANIA BRONI I AMUNICJI

 

nformuję, że zgodnie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.w sprawie przechowywania, noszenia i ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1224) osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz 955 ze zm.), przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Dodatkowo § 7 cyt. rozporządzenia stanowi, iż urządzenia do przechowywania broni posiadają deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W dniu 19 października 2022 r. Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji uzyskał informację z Polskiego Centrum Akredytacji, z którego wynika, iż akredytację PCA
do certyfikacji wyrobów na zgodność z PN-EN-14450 posiadają na dzień dzisiejszy dwie jednostki:

    SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Dział Certyfikacji ul. Duchnika 3, 01-796 Warszawa, numer akredytacji – AC 041;

    OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o. o. ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, numer akredytacji – AN 124.

W związku z wątpliwościami w zakresie interpretacji przytoczonych przepisów Wydział Postępowań Administracyjnych KSP wystąpił do Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP o zajęcie stanowiska.
W odpowiedzi na powyższe wystąpienie uzyskano stanowisko, które przedstawiamy poniżej.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 08 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzani i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z treścią art. 73 tejże ustawy dokonano zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez dodanie art. 12 d, w myśl którego terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r., poz. 284 i 1214 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284), przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzię funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2018 roku do Wydziału Postępowań Administracyjnych wpłynęła jednoznaczna opinia radcy prawnego Komendy Stołecznej Policji dotycząca rejestracji broni palnej.

Zgodnie z treścią powyższej opinii, rejestracja broni następuje na podstawie oryginału dowodu nabycia broni (złożonego osobiście lub przesłanego za pośrednictwem poczty).

Ponadto nabywca broni, zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Prawnego KSP, może przedłożyć odpis dokumentu w postaci dowodu nabycia broni, jeżeli jego zgodność z oryginałem została potwierdzona zgodnie z przepisami kpa.

Nabywca broni może również złożyć wniosek o rejestrację broni w formie dokumentu elektronicznego przy spełnieniu warunków z art. 63 § 3a kpa. Jednakże wówczas nabywca broni zobowiązany jest do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. do przekazania oryginału dowodu nabycia broni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2017 r.  (Dz. U. poz.1280) wprowadzono zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:

  • na obszarze miasta stołecznego Warszawy - w okresie od dnia 05.07.2017 r. do dnia 07.07.2017 r
  • na obszarze wojwództwa małopolskiego w okresie od dnia 01.07.2017 r . do dnia 13.07.2017 r
  • oraz wojwództwa dolnoślaskiego w okresie od dnia 18.07.2017 r. do dnia 31.07.2017 r

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 29.12.2015 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną /Dz. U. z 2015 r., poz. 2210/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2015 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o broni i amunicji, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 30 września 2015 r.) zmieniła brzmienie m.in. art. 15 i 30 ustawy  o broni i amunicji oraz dodała w tymże akcie prawntym art. 15 a- 15 l. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 8 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 634, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Wchodzi ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z dniem 1 października 2014 r  weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni  i amunicji (Dz. U.z 2014 r. poz. 1224).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji przypomina, że zgodnie z zapisem art. 15 ust . 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.) osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia (dotyczy broni palnej bojowej i gazowej), obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia: lekarskie i psychologiczne. Lista upoważnionych lekarzy i psychologów dostępna jest do wglądu w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji lub na niniejszej stronie internetowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, wyrażonym w piśmie z dnia 21 czerwca 2012 r., nr ENS-2401/12/MB, osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na kolejne egzemplarze broni tego samego rodzaju oraz w tym samym celu, jest zobowiązana– zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.) przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia: lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2–4 cyt. ustawy, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.

       Obowiązek ten nie dotyczy osób, które uzyskały pozwolenie na broń na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o broni i amunicji, które weszły w życie w dniu 10 marca 2011 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z  pismem  Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ENS-1389/13 z dnia 22 marca 2013 r. informujemy, że  niżej wymieniona broń:

1. rewolwer ZORAKI K-10,

2. rewolwer  KESERU K-10,

oraz inna broń działająca na podobnych zasadach, została uznana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSW „ZA BROŃ PALNĄ WYMAGAJĄCĄ POZWOLENIA NA BROŃ”.

            Jednocześnie Komenda Główna Policji, podtrzymała dotychczasowe stanowisko, że pistolety WALTHER model P-22 oraz WALTHER model P-99 wprowadzane do obrotu przez firmę „KOLTER”  jako broń alarmowa kal. 6 mm - są bronią palną gazową o kalibrze 9 mm, na której posiadanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999r o broni i amunicji, jest wymagane pozwolenie. Opinię Policji odnośnie zakwalifikowania w/wym. pistoletów podzielił Departament Nadzoru MSW w piśmie z dnia 15 marca 2013r., l.dz. DN-NKSPP-0158-28/2013.

Ponadto informujemy, że w myśl stanowiska CLKP l.dz. L-Z2-1672/88/13 z dnia 19.03.2013r., przekazanego do wiadomości Naczelnikom WPA KWP/KSP pismem BP KGP nr ENS-1379/1169/13/AR, rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy MATEJA posiadają taką samą zasadę działania jak rewolwery Keseru K- 10 i Zoraki K-10 (…). Z uwagi na fakt, iż w/wym. rewolwery SHOTGUM nie spełniają wymogów definicji broni palnej alarmowej (zawartej w art. 7 ust 3 ustawy)  na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie.

Dodatkowo zgodnie z pisemną opinią nr L-Z2-7495/7209/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r.z Instytutu Badawczego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego  rewolwer hukowo-kinetyczny kal. 6 mm/10 mm marki MAJOR EAGLE posiada konstrukcję oraz zasadę działania podobną do rewolwerów KESERU K-10, ZORAKI K-10 oraz SHOTGUM. Konstrukcja rewolwerów MAJOR EAGLE umożliwia wystrzeliwanie kulistych pocisków gumowych przy wykorzystaniu ciśnienia gazów powstających  podczas spalania się materiału miotającego, którym jest materiał wybuchowy inicjujący, zawarty w nabojach alarmowych bocznego zapłonu kal. 6 mm wz. Flobert. W świetle ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (teks jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm..) rewolwery hukowo-kinetyczne kal. 6mm/10mm marki MAJOR EAGLE spełniają wymogi  definicji broni palnej na posiadanie których wymagane jest pozwolenie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 10 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195).

 

W zakresie Ustawy  o broni i amunicji zmiany te dotyczą m. in.:

·         celów do jakich może zostać wydane pozwolenie na broń palną,

·         wskazania ważnych przyczyn uzasadniających wydanie pozwolenia na broń do danego celu

·         rodzajów broni jaką można zarejestrować do danych celów.

Data aktualizacji 26.1.2023 r.

 

Powrót na górę strony