Ruch drogowy

Procedury postępowania dotyczące nieodebranego pojazdu z parkingu depozytowego

Data publikacji 02.04.2014

Funkcjonariusz Policji, bądź inna uprawniona osoba, w przypadku nieodebranego pojazdu obowiązana jest stosować przepisy Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, a w szczególności:

  • pisemnie poinformować właściciela (osoba fizyczna, osoba prawna), podmiot lub inną uprawnioną osobę o skutkach nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie  określonym w art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 przywołanej ustawy;
  • w przypadku braku zainteresowania uprawnionego do odbioru pojazdu, bądź w sytuacji, kiedy koszty jego przechowywania są niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości, powodowały znaczne obniżenie wartości, wystąpić pisemnie do prokuratora nadzorującego postępowanie, o wystąpienie z wnioskiem do Sądu o wydanie postanowienia o sprzedaży pojazdu z zachowaniem przepisów Ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - o egzekucji z ruchomości. Suma uzyskana ze sprzedaży wchodzi w miejsce depozytu po potrąceniu kosztów sprzedaży; w przypadku braku możności ustalenia właściciela bądź adresu jego pobytu, braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu zastosowanie procedury, o której mowa  w art. 6 ust. 5, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Jeśli szacunkowa wartość depozytu przekracza kwotę 5.000 zł, przechowujący depozyt zamieszcza również ogłoszenie w codziennej gazecie w danej miejscowości lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Koszty związane z przechowywaniem pojazdu w tym okresie ponosi organ w dyspozycji którego pojazd pozostaje.
  • W przypadku długotrwałego przechowywania pojazdu na parkingu depozytowym, z którym dana jednostka Policji ma podpisaną umowę na świadczenie usług związanych z holowaniem i przechowywaniem pojazdów, w stosunku co do którego uprawniony organ wydał decyzję w przedmiocie  zwrotu osobie fizycznej, prawnej, instytucji lub innemu podmiotowi, policjant, który wcześniej wykonywał czynności  (lub inna  osoba) jest obowiązany do pisemnego informowania  właściciela takiego parkingu o trybie dalszego postępowania z pojazdem, wynikającym z Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.

Wykorzystano materiały z WDŚ KSP

Powrót na górę strony