Ruch drogowy

Algorytm czynności policjanta na miejscu kolizji drogowej

Data publikacji 07.10.2013

Zadania POLICJANTA PREWENCJI zabezpieczającego miejsce kolizji drogowej

Policjant po przybyciu na miejsce kolizji w pierwszej kolejności powinien:

 1. zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nakazać uczestnikom kolizji usunięcie pojazdów z jezdni, jeżeli nie uczynili tego do czasu przybycia Policji,
 2. w sytuacji, gdy na skutek uszkodzeń nie ma możliwości usunięcia pojazdu z drogi – należy zapewnić płynność ruchu; jeżeli uszkodzony pojazd blokuje przejazd – zorganizować ruch wahadłowy ,
 3. zabezpieczyć ślady położenia pojazdu i nakazać usunięcie z jezdni pojazdów uczestniczących w kolizji,
 4. ustalić dane personalne uczestników i świadków kolizji,
 5. dokonać sprawdzeń uczestników kolizji, dokumentów i pojazdów w systemie informatycznym,
 6. dokonać oceny zdarzenia na podstawie śladów kryminalistycznych oraz relacji uczestników i świadków kolizji,
 7. ujawnić, w miarę możliwości określić oraz udokumentować graficznie w notatniku służbowym ślady istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
 8. wstępnie ustalić przebieg i inne okoliczności kolizji na podstawie rozmowy z uczestnikami i świadkami obecnymi na miejscu lub na podstawie innych dowodów,
 9. poddać badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu kierującego (kierujących) pojazdem oraz inną osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w kolizji drogowej,
 10. w razie potrzeby wykonać inne stosowne czynności w celu zabezpieczenia dokumentów (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny, tarcza tachografów lub dane z tachografów cyfrowych) oraz poinformować uczestników kolizji drogowej o dalszej procedurze postępowania w sprawie, przesłuchać lub skierować na przesłuchanie świadków i uczestników biorących udział w zdarzeniu osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamieszkałej w znacznej odległości od miejsca zdarzenia drogowego, zatrzymać osobę, jeżeli zachodzą przesłanki uzasadniające zastosowanie postępowania przyśpieszonego, wykonać czynności związane z przywróceniem płynności ruchu drogowego w miejscu kolizji,
 11. zastosować wobec sprawcy kolizji prawem przewidziane środki (pouczenie, mandat karny).

Jeśli na miejscu kolizji nie jest możliwe ustalenie sprawcy wykroczenia lub oddalił się on z miejsca zdarzenia albo odmówił przyjęcia mandatu karnego, należy sporządzić dokumentację niezbędną do dalszych czynności, a zwłaszcza szkic miejsca kolizji i protokół oględzin pojazdu. Po wykonaniu tych czynności należy powiadomić dyżurnego o zakończeniu interwencji i niezwłocznie sporządzić stosowną dokumentację, którą należy wraz z zabezpieczonymi dokumentami przekazać dyżurnemu jednostki Policji.

Obowiązki UCZESTNIKA kolizji drogowej

Obowiązki określa Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 44 ust. 1 i 2. Kierujący pojazdem będąc uczestnikiem kolizji drogowej, jest obowiązany:

 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu kolizji drogowej,
 3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca kolizji, aby nie powodował tamowania ruchu lub zagrożenia bezpieczeństwa,
 4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji.
 
Opracowano na podstawie materiału dydaktycznego
przekazanego przez WRD KSP
podkom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz
Powrót na górę strony