Ruch drogowy

Co musi wiedzieć właściciel pojazdu, jeśli chce poruszać się po Polsce autem zakupionym na terenie Unii Europejskiej?

Data publikacji 12.04.2012

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) zwanej dalej ustawą, kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu prawo jazdy odpowiedniej kategorii, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument stwierdzający zawarcie umowy OC.

Jeżeli pojazd jest zarejestrowany za granicą, a z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, to osoba ta jest obowiązana posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo (np. dokument potwierdzający nabycie pojazdu) – art. 71 ust. 5a ustawy.

Pojazd samochodowy jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada właściwym warunkom technicznym, jest zarejestrowany i zaopatrzony w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, a kierujący nim posiada dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu - art. 71 ust. 1 i 2 ustawy.

W przypadku poruszania się pojazdem niedopuszczonym do ruchu (np. bez ważnych tablic rejestracyjnych) kierujący naraża się na grzywnę od 20 do 500 złotych w postępowaniu mandatowym (art. 94 § 2 kodeksu wykroczeń). Brak aktualnego przeglądu technicznego pojazdu samochodowego jest przesłanką do zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) – art. 132 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dodatkowo, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, jeżeli kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu lub stan jego techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska – art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy.

Na marginesie należy zaznaczyć, iż państwa (w tym także Polska), które są sygnatariuszami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., mają podobne uregulowania prawne w przedmiotowym zakresie.

oprac. PM na podst. mat. BRD KGP

Powrót na górę strony