Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Zamówień Publicznych

Data publikacji 09.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-86-08
fax.: +48 47 723-76-42

e-mail: naczelnik.zamowienia-publiczne@ksp.policja.gov.pl, zamowienia@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: Marta Gawracz

Zastępca Naczelnika: Katarzyna Jacak


Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności:

  1. opracowywanie projektów rocznych planów zamówień publicznych w oparciu o zapotrzebowania (plany) składane przez komórki organizacyjne Komendy będące dysponentami środków finansowych;
  2. tworzenie i publikowanie na stronie internetowej Komendy planu postępowań o udzielenie zamówień;
  3. przygotowanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
  4. sporządzanie informacji do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
  5. organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę, od której zachodzi obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz w przypadku konieczności zawarcia aneksu do umowy – wskazanie podstawy prawnej z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, możliwej do zastosowania przy aneksowaniu umowy;
  6. prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę, od której zachodzi obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, w tym umów zawartych w ich wyniku;
  7. monitorowanie i analizowanie przepisów o zamówieniach publicznych oraz upowszechnianie tej wiedzy w komórkach organizacyjnych Komendy zaangażowanych w przygotowanie i udzielanie zamówienia publicznego;
  8. koordynowanie działań wymagających współpracy Komendy z instytucjami zewnętrznymi w oparciu o obowiązujące akty prawne;
  9. reprezentowanie Komendanta w postępowaniach odwoławczych.
Powrót na górę strony