Wydział Wywiadu Kryminalnego

Wydział Wywiadu Kryminalnego

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-88-83
tel.: +48 47 723-80-99
fax.: +48 47 723-63-99

e-mail: naczelnik.wywiad-kryminalny@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik: mł. insp. Mariusz Bartkiewicz

Zastępca Naczelnika: nadkom. Andrzej Metera

 

Strukturę Wydziału tworzą:

 • Sekcja do spraw Analizy Kryminalnej
 • Sekcja do spraw Obsługi Informacyjnej
 • Zespół Systemu Meldunku Informacyjnego
 • Zespół do spraw Międzynarodowej Współpracy Policji

Wydział Wywiadu Kryminalnego realizuje zadania Komendy w zakresie ( Zarządzenie nr 863 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 sierpnia 2004 w sprawie powołania wydziałów wywiadu kryminalnego oraz określenia zakresu ich działania):

 • sporządzania analiz operacyjnych, wspomagających proces wykrywczy;
 • wykonywania analiz strategicznych, wspomagających procesy decyzyjne;
 • analizowania danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego pod kątem rozpoznawania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
 • inicjowania spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych bazach policyjnych i pozapolicyjnych;
 • prowadzenia zbiorów informacyjnych dotyczących możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji;
 • wprowadzania informacji z zapytań i meldunków informacyjnych do Systemu Meldunku Informacyjnego;
 • wyszukiwania i analiza informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych;
 • nadzór i analiza zawartości informacji wprowadzonych przez jednostki garnizonu stołecznego do policyjnych baz danych,;
 • testowanie aplikacji wdrażanych centralnie, zgłaszanie modyfikacji i uzupełnień w eksploatowanych bazach danych do właściwych biur KGP;
 •  obsługa informacyjna z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych;
 • koordynacja międzynarodowej wymiany informacji pomiędzy policją warszawską, a policjami innych państw;
 • współpraca międzynarodowa przy wykorzystaniu kanałów Interpolu oraz Europolu.

Policjant chcący pełnić służbę w komórkach Wydziału Wywiadu Kryminalnego powinien spełniać wymogi, które zostały określone w następujących przepisach:

1. Dla kandydata na stanowisko analityka kryminalnego:

Decyzja nr 137 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2008 roku, w sprawie kwalifikowania policjantów na analityków kryminalnych w Policji

 • co najmniej trzyletni staż służby w Policji, związanej z wykonywaniem czynności operacyjno – rozpoznawczych, bądź dochodzeniowo śledczych.
 • dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Warunkiem rozpatrzenia kandydatury jest spełnienie powyższych wymagań oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym trójstopniowej selekcji.
Powrót na górę strony