Wydział Psychologów

Wydział Psychologów

Data publikacji 04.11.2009


Naczelnik:
podinsp. Beata Mazur

al. "Solidarności" 126
(żółty budynek, parter)

Sekretariat: Anna Janczak - Osiak
tel. 47 72 32 441, 
fax 47 72 33 142


 

 

Psycholog dyżurny (24 h) - numer wyłącznie dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu stołecznego.
tel. 885 444 085

Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00

e-mail: psycholog@ksp.policja.gov.pl

Pomoc psychologiczna sprawowana jest w Komendzie Stołecznej Policji od 1 listopada 1999 roku. Pracę psychologów policyjnych reguluje Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dn. 6 października 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji. Działalność Wydziału Psychologów oparta jest na wiedzy i doświadczeniu grupy wykwalifikowanych specjalistów, którzy w profesjonalny sposób wykorzystują najnowsze metody psychologiczne w pracy z policjantami i dla policjantów oraz pracowników Policji. Wydział dba o zapewnienie właściwych standardów pracy w Komendzie Stołecznej Policji, począwszy od kwestii pomocy psychologicznej świadczonej dla policjantów i pracowników cywilnych, poprzez wsparcie przy organizowaniu polityki personalnej w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych, aż po unowocześnianie metod pracy wykrywczej.

Wydział składa się z trzech zespołów zadaniowych:
 

Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi realizuje m.in. zadania:

 

 • prowadzenie badań psychologicznych w zakresie doboru zewnętrznego i wewnętrznego;
 • diagnozowanie problemów organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego;
 • diagnozowanie problemów środowiska pracy.

 

 

nadkom. Małgorzata Demczuk - koordynator Zespołu, tel. 47 72 32 458;

asp. szt. Jolanta Łoza, tel. 47 72 324 42;

mł. asp. Grażyna Krasnodębska, tel. 47 72 324 60;

sierż. szt. Damian Rybicki, tel. 47 72 324 43;

post. Dominika Smyk, tel. 47 72 324 60;

mgr Anna Szreder, tel. tel. 47 72 324 42;

 

 

 

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji realizuje m.in. zadania:

 

 • udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji;
 • sprawowanie opieki psychologicznej nad komórkami i jednostkami KSP;
 • prowadzenie działalności psychoedukacyjnej;
 • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

 

nadkom. Zbigniew Sobieski - koordynator Zespołu, tel. 47 72 324 29;

podkom. Anna Gryczewska-Jowsa, tel. 47 72 324 43;

asp. szt. Jakub Turyk, tel. 47 72 324 29;

mgr Lidia Godlewska, tel. 47 72 324 60;

mgr Krzysztof Grunwald, tel. 47 72 324 29;

mgr Dorota Sokólska, tel. 47 72 32 458;

 

 

Zespół do spraw Psychologii Policyjnej Stosowanej realizuje m.in. zadania:

 • wspomaganie komórek organizacyjnych pionu kryminalnego w czynnościach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych (np.: sporządzanie analiz psychologicznych, materiałów operacyjnych i procesowych, udział w czynnościach procesowych i pozaprocesowych),
 • wspomaganie komórek organizacyjnych pionu prewencji w realizacji zadań służbowych (np.: współuczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej, udział w negocjacjach poicyjnych w charakterze konsultanta)
 • prowadzenie edukacji w zakresie umiejętnosci zawodowych policjantów wymagających specjalistycznej wiedzy psychologicznej

 

podkom. Anna Pawłowska - koordynator Zespołu, tel. 47 72 324 45;

st. sierż. Justyna Barć, tel. 47 72 324 45. 

Powrót na górę strony