Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

fax:: +48 47 723-64-10

Naczelnik: nadkom. Przemysław Zając

Zastępca Naczelnika: podinsp. Artur Mirosz

Zastępca Naczelnika

 

Wydział Kryminalny Komendy Stołecznej Policji realizuje zadania operacyjno– rozpoznawcze w zakresie czynności wykonawczych i nadzorczych. Prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw skierowanych przeciwko mieniu, przestępstw związanych z patologiami społecznymi oraz ustalaniu miejsc pobytu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych. Ponadto nadzoruje i koordynuje działania służb kryminalnych w jednostkach Policji podległych KSP.

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw:
  1. przeciwko mieniu z uwzględnieniem ich szczególnego rodzaju, charakteru
   lub rozmiaru, w tym rozbojów ulicznych bez użycia niebezpiecznego narzędzia
   oraz przestępstw „trikowych”,
  2. handlu ludźmi popełnianych przez grupy przestępcze działające na obszarze działania Komendanta,
  3. zakładania przez grupy przestępcze ośrodków fałszerskich wytwarzających
   i wprowadzających do obiegu falsyfikaty dokumentów oraz polskich i zagranicznych środków płatniczych,
  4. kradzieży i nielegalnego obrotu dziełami sztuki lub przedmiotami o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej,
  5. przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw popełnionych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia,
  6. związanych z patologiami społecznymi,
  7. popełnionych na szkodę osób korzystających z immunitetu dyplomatycznego,
  8. innych niż wymienione w lit. a–g, z uwagi na ich szczególny rodzaj lub charakter,
   na podstawie materiałów własnych;
 2. prowadzenie poszukiwań szczególnie niebezpiecznych przestępców;
 3. koordynowanie realizowanych przez jednostki Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–17
  i pkt 19 Statutu, poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, a także identyfikacja osób i zwłok, między innymi
  we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji w kraju;
 4. koordynowanie działań jednostek, o których mowa w § 5 pkt 1–17 i pkt 19 Statutu,
  oraz współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji na terenie kraju w zakresie zwalczania przestępczości, o której mowa w pkt 1, a także organizowanie współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 5. kontrolowanie i uczestniczenie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe do spraw kryminalnych jednostek,
  o których mowa w § 5 pkt 1–17 i pkt 19 Statutu;
 6. prowadzenie oraz koordynowanie programów ochrony realizowanych na obszarze działania Komendanta;
 7. ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych Komendy służby kryminalnej i jednostek, o których mowa w § 5 pkt 1–17 i pkt 19 Statutu, oraz opracowywanie na jej podstawie wniosków zmierzających do ich usprawnienia;
 8. współpraca w zakresie wymiany informacji z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”, służby śledczej i kryminalnej oraz komórkami organizacyjnymi Komendy służby kryminalnej i innych jednostek organizacyjnych Policji w kraju;
 9. koordynowanie czynności podejmowanych przez jednostki Policji, o których mowa
  w § 5 pkt 1–17 i 19 Statutu, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Powrót na górę strony