Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy

Data publikacji 08.12.2008

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33

tel.: +48 47 723-69-10
fax.: +48 47 723-70-17

e-mail: naczelnik.konwojowy@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: mł. insp. Tomasz Gryżewski
I Zastępca Naczelnika: podinsp. Mariusz Bęczkowski
Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Policji Sądowej: podinsp. Dariusz Maciejewski

W skład Wydziału wchodzą:

 • Sekcja I
 • Sekcja II
 • Sekcja III
 • Sekcja Policji Sądowej I
 • Sekcja Policji Sądowej II
 • Sztab Policji, w tym kancelaria jawna
 • Policyjna Izba Dziecka
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Przetwarzania Materiałów Niejawnych

Terenem działania Wydziału jest obszar całego kraju.

Wydział realizuje zadania Komendy Stołecznej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom konwojowanym i zatrzymanym między innymi przez:

 • organizowanie, koordynowanie oraz wykonywania konwojów i doprowadzeń osób pozbawionych wolności, realizowanych na polecenie sądu, prokuratora, właściwego komendanta Policji oraz innych uprawnionych organów;
 • wykonywanie konwojów nieletnich, sprawców czynów karalnych, do schronisk i zakładów poprawczych, realizowanych na polecenie sądu i prokuratora;
 • wykonywanie konwojów osób w systemie etapowym, na podstawie zleceń sądu lub prokuratora;
 • wykonywanie doprowadzeń cudzoziemców zatrzymanych przez Policję, wobec których sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców;
 • wykonywanie konwojów osób pozbawionych wolności, przekazywanych stronie Polskiej w ramach umów międzynarodowych;
 • wzmacnianie transportów wartości pieniężnych realizowanych na podstawie umów zawieranych przez Komendanta Głównego Policji oraz muzealiów;
 • ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur;
 • ochronę życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w związku z wykonywaniem przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości;
 • wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora;
 • ochronę pomieszczeń dla osób konwojowanych lub doprowadzonych do czynności procesowych, usytuowanych w sądach i prokuraturach;
 • rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń wewnątrz ochranianych budynków sądów i prokuratur;
 • współpracę z uzbrojonymi formacjami ochronnymi realizującymi fizyczną i techniczną ochronę budynków, w których mieszczą się sądy i prokuratury;
 • udział, zgodnie z właściwością rzeczową, w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kategorii II Komendy, uznanych za szczególnie ważne dla ochrony i bezpieczeństwa państwa;
 • ochronę rozpraw sądowych w Sądach Rejonowych znajdujących się na terenie działania komend powiatowych Policji, funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 • koordynację i nadzór w zakresie wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokojach przejściowych utworzonych przez Komendanta Stołecznego Policji;
 • koordynację i nadzór w zakresie wykonywania zadań związanych z organizacją pełnienia służby w tymczasowych pomieszczeniach przejściowych utworzonych przez Komendanta Stołecznego Policji;
 • koordynację i nadzoru nad realizacją zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, utworzonych przez Komendanta Stołecznego Policji;
 • pełnienie służby i realizacji zadań w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Stołecznej Policji.
Powrót na górę strony