Wydział Komunikacji Społecznej

Wydział Komunikacji Społecznej

Data publikacji 29.12.2011

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. +48 47 723-76-76
fax +48 47 723-60-04

e-mail: rzecznik.prasowy@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału: podinsp. Robert Szumiata

 

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

 1. kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie;
 2. tworzenie projektów i inicjowanie działań na rzecz poprawy komunikacji społecznej na obszarze działania Komendanta;
 3. monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania polityki informacyjnej Komendanta;
 4. przygotowywanie i organizowanie konferencji prasowych i spotkań kierownictwa Komendy z przedstawicielami mediów;
 5. obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń, w tym zdarzeń o charakterze kryminalnym zaistniałych na obszarze działania Komendanta, we współpracy z oficerami prasowymi jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–16 Statutu;
 6. udzielanie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym Komendy i podległym jednostkom organizacyjnym Policji, w kontaktach ze środkami masowego przekazu;
 7. kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w Komendzie poprzez wydawanie czasopisma „Stołeczny Magazyn Policyjny”;
 8. wyznaczanie kierunków rozwoju czasopisma oraz planowanie tematyki przewodniej poszczególnych numerów we współpracy z przedstawicielami komórek organizacyjnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 9. redagowanie artykułów poświęconych stołecznej Policji i przeprowadzanie wywiadów;
 10. prezentowanie działań Komendy za pomocą mediów społecznościowych;
 11. organizowanie i koordynowanie kontaktów kierownictwa Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji, z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i zagranicznych środków masowego przekazu;
 12. analizowanie materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych w mediach oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Policji, zgodnie z zasadami prawa prasowego;
 13. informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy i podległe jednostki organizacyjne Policji, a także udzielanie środkom masowego przekazu informacji w zakresie zgłaszanych zapytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji;
 14. obsługa prasowo-informacyjna imprez masowych, zgromadzeń publicznych i protestów społecznych zabezpieczanych na terytorialnym zasięgu działania Komendanta;
 15. koordynacja działalności oficerów prasowych komendantów jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 1−16 Statutu;
 16. prowadzenie strony internetowej i intranetowej Komendy;
 17. opracowywanie informacji o policyjnych inicjatywach i przedsięwzięciach celem zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy i podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
 18. promocja Komendy poprzez prezentowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych;
 19. bieżąca współpraca z Rzecznikiem Prasowym Komendy w zakresie opracowywania informacji niezbędnych do udzielania przez niego wypowiedzi dla mediów;
 20. informowanie policjantów i pracowników o przedsięwzięciach kulturalnych integrujących środowisko policyjne;
 21. promowanie dorobku środowisk policyjnych w dziedzinie kultury.
Powrót na górę strony