Wydział Kadr

Wydział Kadr

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

tel.: +48 47 723-62-44
fax.: +48 47 723-61-94

e-mail: naczelnik.kadry@ksp.policja.gov.pl

Informacje dotyczące rekrutacji: +48 47 723-24-52, +48 47 723-24-53

Naczelnik: podinsp. Anna Maruszewska-Opozda

Zastępca Naczelnika: nadkom. Emilia Gurtat

p.o. Zastępca Naczelnika: mł. insp. Monika Florczuk

Do zadań Wydziału Kadr należy w szczególności:

 1. opracowywanie prognoz potrzeb kadrowych komórek organizacyjnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 2. dokonywanie ocen i analiz sytuacji kadrowej, badanie zjawisk i problemów kadrowych oraz przedstawianie wniosków z nich wynikających kierownictwu Komendy;
 3. prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz opracowań kadrowych kandydatów do pracy;
 4. opiniowanie i sporządzanie do decyzji Komendanta wniosków o przyznanie policjantom orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak i medali resortowych, wniosków o mianowanie na stopnie policyjne, a także wyróżnień;
 5. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych policjantów w zakresie właściwości Komendanta oraz postępowań w trybie odwoławczym;
 6. sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi przez rzeczników dyscyplinarnych postępowaniami dyscyplinarnymi i czynnościami wyjaśniającymi, które pozostają w kompetencji Komendanta, a także koordynowanie zadań z zakresu zagadnień dyscyplinarnych na obszarze działania Komendanta;
 7. prowadzenie Rejestru Postępowań Dyscyplinarnych;
 8. ocena struktur organizacyjno-etatowych komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 17–20 Statutu, w aspekcie zgodności ich struktury z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;
 9. sporządzanie dokumentacji organizacyjno-etatowej oraz projektowanie i doskonalenie struktur komórek organizacyjnych Komendy;
 10. opracowywanie i aktualizacja regulaminu Komendy oraz koordynacja procesu uzgadniania projektów regulaminów jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–22 Statutu;
 11. sprawowanie nadzoru w zakresie organizacyjno-etatowym w stosunku do jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–16 Statutu;
 12. prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzanie dla Komendanta oraz KGP miesięcznych meldunków o stanie etatowym i zatrudnienia;
 13. realizacja zadań z zakresu kadrowego zabezpieczenia jednostki zmilitaryzowanej Komendy;
 14. udział, zgodnie z właściwością rzeczową, w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kategorii II Komendy, uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 15. administrowanie bazą danych w zakresie kadrowym oraz aktualizowanie danych osobowych policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 17–22 Statutu;
 16. prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej policjantów i pracowników Komendy i jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 17–22 Statutu, w zakresie spraw związanych z przebiegiem służby i pracy oraz opracowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach;
 17. opiniowanie wniosków w sprawach osobowych policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 17–22 Statutu;
 18. rozpoznawanie i analizowanie potrzeb w zakresie przyjęć do służby w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji oraz przyjęć do pracy w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, o których mowa
  w § 5 pkt 17–22 Statutu;
 19. organizowanie w Komendzie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach służby cywilnej;
 20. organizowanie w ramach potrzeb procesu odbywania stażu przez osoby bezrobotne;
 21. opracowywanie regulaminu pracy w Komendzie oraz zarządzeń Komendanta w sprawie ustalania rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz wymiaru czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Komendy;
 22. przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących zgłaszania, zmiany i wyrejestrowania pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz przekazywanie ich do komórki organizacyjnej Komendy właściwej
  do spraw finansów i budżetu;
 23. opiniowanie wniosków w sprawie umożliwienia odbycia praktyk studenckich i udostępniania materiałów do prac naukowych policjantom, pracownikom i osobom spoza Policji;
 24. realizowanie czynności z zakresu kierowania policjantów Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji na szkolenia zawodowe podstawowe, szkolenia dla absolwentów szkół wyższych i studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
 25. opracowywanie projektów decyzji Komendanta wynikających z właściwości rzeczowej wydziału;
 26. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć II instancji w sprawach osobowych policjantów należących w I instancji do właściwości jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–16 Statutu.

 

 

Powrót na górę strony