Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów

Data publikacji 03.04.2013

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

tel.: +48 47 723-66-29
fax.: +48 47 723-74-92

e-mail: naczelnik.wir@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: asp. Przemysław Przygodziński

Zastępca Naczelnika: Jacek Karpowicz

Zastępca Naczelnika: Lilia Gardias

 


Wydział Inwestycji i Remontów realizuje zadania Komendy w zakresie inwestycji i remontów, między innymi przez:

 1. Realizację prac i obowiązków związanych z planowaniem oraz wykonaniem inwestycji i remontów, w szczególności przez sprawowanie nadzoru inwestorskiego, z uwzględnieniem:
  • Opracowania koncepcji funkcjonalno – użytkowych i ustalania wstępnych kosztów inwestycji,
  • Koordynacji opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  • Pozyskiwania wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentów/pozwoleń niezbędnych do przeprowadzania inwestycji/remontów,
  • Zabezpieczania stałego nadzoru inwestorskiego celem zapewnienia realizacji robót zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego, obowiązujących przepisów i norm,
  • Udział w obowiązkowych kontrolach organów w trybie art. 59c ust. 2 Prawa budowlanego,
  • Potwierdzania wykonania tzw. Robót zanikających, udziału w pracach komisji rozruchowych, w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,
  • Przygotowywanie obiektów do odbioru końcowego z uwzględnieniem skompletowania dokumentów wymaganych przepisami,
  • Przeprowadzanie odbiorów końcowych i uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie,
  • Rozliczanie zadań inwestycyjnych/remontowych;
 2. Wykonywanie robót remontowych siłami własnymi, mających na celu utrzymanie obiektów w stanie co najmniej nie pogorszonym;
 3. Ustalanie potrzeb inwestycyjno – remontowych;
 4. Planowanie środków finansowych w zakresie prowadzonych zadań;
 5. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zadań wydziału;
 6. Udział, zgodnie z właściwością rzeczową, w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kategorii II Komendy, uznawanych za szczególnie ważne dla ochrony i bezpieczeństwa państwa;
 7. Opracowywanie dokumentów do planu obronnego Komendanta Stołecznego Policji;
 8. Wykonywanie robót stolarskich i ślusarskich na rzecz Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu.



Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w roku 2015 r.:

 

 1. „Modernizacja węzła cieplnego w budynku Komisariatu Policji Warszawa Targówek, ul. Chodecka 3/5 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 97.970,00 zł”.
   
 2. "Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji Warszawa-Wilanów, ul. Okrężna 57 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 145.115.00 zł".

Powrót na górę strony