Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

Data publikacji 09.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

tel.: +48 47 723-64-34
fax.: +48 47 723-74-17

e-mail: naczelnik.finanse@ksp.policja.gov.pl

Obsługa kasowa: Beata Głuchowska: poniedziałek, środa, piątek - godz. 8.15-12.30, godz. 8.15-10.00 oraz 12.00-15.00 w dni przypadające na wypłatę uposażeń i wynagrodzeń.

 

Główny Księgowy KSP: Iwona Moczulska

Naczelnik Wydziału: Sylwia Mrózek
Zastępca Naczelnika Wydziału: Joanna Chojnacka-Gromadzka

Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu należy w szczególności:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz innymi przepisami dotyczącymi rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych;
 2. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych oraz analiz dotyczących budżetu Komendy;
 3. przygotowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości;
 4. planowanie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kontrolę ich realizacji;
 5. planowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie dotyczącym Funduszu Wsparcia Policji w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 6. planowanie i obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Policyjnych;
 7. prowadzenie gospodarki osobowym i bezosobowym funduszem płac oraz innymi wydatkami w zakresie udzielonego upoważnienia;
 8. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 9. regulowanie zobowiązań Komendy;
 10. dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne podatki, w tym VAT);
 11. prowadzenie obsługi funduszu operacyjnego Komendy i jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–17 Statutu;
 12. prowadzenie obsługi rachunków bankowych i obsługi kasowej;
 13. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów realizowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;
 14. sporządzanie harmonogramu inwentaryzacji na okres 4 lat z uwzględnieniem rodzaju składników majątkowych podlegających inwentaryzacji oraz formy przeprowadzenia inwentaryzacji we współdziałaniu z komisją inwentaryzacyjną;
 15. opiniowanie propozycji sposobu rozliczenia różnić inwentaryzacyjnych przedstawionych przez Komisję Inwentaryzacyjną;
 16. windykacja należności Skarbu Państwa (w tym cywilno-prawnych i publiczno-prawnych), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami Komendy;
 17. wspomaganie Głównego księgowego w realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320).

 

W strukturę Wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Sekcja Budżetu - telefon (47) 72 - 328 - 13
 2. Sekcja Wydatków Osobowych - telefon (47) 72 - 328 - 87
 3. Sekcja Rozliczeń - telefon (47) 72 -329 - 44
 4. Sekcja Księgowości - telefon (47) 72 - 328 - 23
  - Zespół do spraw Inwentaryzacji
 5. Sekcja Windykacji Należności Budżetowych - telefon (47) 72 - 328 - 18
 6. Specjalista Wydziału Finansów i Budżetu ds. koordynacji obsługi funduszu policyjnego dla garnizonu stołecznego Policji - telefon (47) 72 -378 - 63
 7. Zespół Ogólny - telefon (47) 72 - 364 - 34

 

Główny księgowy realizuje zadania określone w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności:

 1. prowadzi rachunkowości jednostki;
 2. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
 3. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Powrót na górę strony