Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

tel.: + 48 47 723 65 83
fax.: +48 47 723 65 27

e-mail: naczelnik.dochodzeniowo-sledczy@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: podinsp. Marta Gwiaździńska

Zastępca Naczelnika: podinsp. Aleksandra Chodkiewicz

Zastępca Naczelnika: podinsp. Bogdan Pietruszka

Kierownik Sekcji I Dochodzeniowej:
 

 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy realizuje zadania Komendy w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa, w tym popełnione na szkodę placówek dyplomatycznych i osób posiadających immunitet oraz w zakresie nadzorowania komórek organizacyjnych pionu dochodzeniowo - śledczego w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 20 Statutu, między innymi przez:

1) prowadzenie postępowań przygotowawczych, zgodnie z podziałem określonym w Katalogu zdarzeń i przestępstw podlegających właściwości rzeczowej komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, zwanym dalej "Katalogiem", a także w sprawach o najpoważniejsze przestepstwa kryminalne, z wyłączeniem postępowań przygotowawczych w sprawach zabójstw oraz związanych z terrorem kryminalnym;

2) dokonywanie sprawdzeń w bazach danych: KSIP oraz w pozapolicyjnych bazach danych, w tym między innymi KCIK, REGON, CEL, CEPiK, POBYT, udostępnianych w PSTD;

3) wspieranie działań wykrywczych w komórkach organizacyjnych nadzorowanych pionów służbowych oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wytypowanymi postępowaniami przygotowawczymi;

4) współpracę z właściwymi prokuratorami w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz nadzór i ocenę współpracy nadzorowanych komórek właściwych do spraw dochodzeniowo - śledczych z właściwymi prokuraturami;

5) sprawowanie nadzoru w zakresie problematyki dowodów rzeczowych oraz organizację i prowadzenie Centralnego Magazynu Dowodów Rzeczowych Komendy;

6) sprawowanie nadzoru ogólnego nad przestrzeganiem praworządności działania, zasad procesowych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i przepisach służbowych, w pracy dochodzeniowo - śledczej;

7) sprawowanie nadzoru nad zbieraniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i opracowywaniem danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia, realizowanym przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 20 Statutu;

8) analizowanie i ocenę poziomu pracy dochodzeniowo - śledczej i stopnia skuteczności ścigania sprawców przestępstw realizowanego w komórkach organizacyjnych pionu dochodzeniowo - śledczego nadzorowanych jednostek organizayjnych Policji;

9) współdziałanie z komórkami techniki kryminalistycznej nadzorowanych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie doskonalenia i upowszechniania metod ujawniania i utrwalania śladów oraz nadzór nad właściwym wykorzystaniem śladów i ekspertyz kryminalistycznych na rzecz rozwoju postępowania przygotowawczego;

10) koordynowanie spraw prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 20 Statutu;

11) udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie współpracy z krajowymi i zagranicznymi biegłymi oraz instytucjami naukowymi i specjalistycznymi;

12) prowadzenie monitoringu i analizy osiągniętego poziomu mierników wyznaczonych dla słuzby kryminalnej przez Komendę Główną Policji oraz mierników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1 - 20 Statutu;

13) koordynowanie, nadzorowanie i analizę jakości pracy policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 20 Statutu;

Powrót na górę strony