Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw

Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

Naczelnik: mł. insp. Marcin Zatylny

Zastępca Naczelnika: nadkom. Artur Długołęcki

II Zastępca Naczelnika: p. o. podinsp.Karol Sendrowski
 

Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw realizuje zadania Komendy w zakresie inicjowania, koordynowania i organizowania działań operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych, mających na celu sprawne i skuteczne rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości mającej znamiona terroru kryminalnego i zabójstw, między innymi przez:

1) prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych w sprawach związanych z:

a) sprowadzaniem zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach mających postać: eksplozji materiałów wybuchowych, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących oraz gwałtownym wyzwoleniem energii jądrowej lub promieniowania jonizującego,

b) sprowadzaniem bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzeń określonych w lit. a,

c) piractwem powietrznym lub wodnym,

d) wyrabianiem, przetwarzaniem, gromadzeniem, posiadaniem, posługiwaniem się lub handlem materiałami wybuchowymi,

e) terrorem kryminalnym,

f) umyślnym zagrożeniem środowiska naturalnego, gospodarką materiałami jądrowymi lub innymi środkami promieniowania jonizującego,

g) pozbawieniem człowieka wolności, ze szczególnym udręczeniem,

h) braniem lub przetrzymywaniem zakładników, w tym uprowadzeniami dla okupu,

i) udziałem w grupie lub związku przestępczym,

j) wyrobem lub handlem bronią palną bez zezwolenia,

k) zabójstwami:

- na tle porachunków przestępczych,
- z użyciem broni palnej,
- ze szczególnym okrucieństwem,
- więcej niż jednej osoby w jednym miejscu,
- dzieci (z wyłączeniem dzieciobójstwa),
- seryjnymi,
- osób publicznie znanych,
- funkcjonariuszy służb mundurowych,

l) rozbojami charakteryzującymi się skutkowym użyciem broni palnej, a w szczególności skierowanymi przeciwko konwojom wartości pieniężnych;

2) prowadzenie czynności wykrywczych na miejscach zdarzeń, o których mowa w pkt 1, od chwili ich ujawnienia;

3) prowadzenie pracy operacyjno - rozpoznawczej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami;

4) dokonywanie sprawdzeń w pozapolicyjnych bazach danych, w tym między innymi KCIK, REGON, CEL, CEPiK, POBYT, udostępnianych w PSTD;

5) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach określonych w pkt 1;

6) podejmowanie działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia zagrożeń terrorem kryminalnym, terroryzmem oraz zabójstwami;

7) bieżącą współpracę w zakresie wymiany informacji i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi służby kryminalnej Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych garnizonu stołecznego Policji oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji w kraju;

8) sprawowanie udokumentowanych nadzorów nad działaniami podejmowanymi przez „Grupy Aktów Terroru Kryminalnego” oraz koordynację tych działań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi garnizonu stołecznego Policji oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy;

9) sprawowanie udokumentowanego nadzoru merytorycznego nad postępowaniami przygotowawczymi i formami pracy operacyjnej prowadzonymi przez jednostki organizacyjne garnizonu stołecznego Policji, w sprawach związanych z:

a) zabójstwami,

b) pozbawieniem wolności,

c) rozbojami dokonanymi przy użyciu wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów na terenie obiektów usługowo – handlowych, rozrywkowych i innych placówek użyteczności publicznej,

d) wymuszeniami rozbójniczymi,

e) powiadomieniami o podłożeniu materiałów wybuchowych.

Powrót na górę strony