Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Data publikacji 08.12.2008

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49


fax: +48 47 723-54-74

e-mail: naczelnik.pg@ksp.policja.gov.pl


Naczelnik: mł. insp. Piotr Sztachański
Zastępca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Grochowski
Zastępca Naczelnika: podinsp. Tomasz Wierzba


Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą jest specjalistyczną wyodrębnioną komórką organizacyjną Komendy Stołecznej Policji realizującą zadania operacyjne i procesowe w zakresie rozpoznawania, wykrywania, ujawniania, ścigania i zapobiegania przestępstwom o charakterze gospodarczym. Z uwagi na specyfikę tych kategorii przestępstw oraz występujące zagrożenia przestępczością Wydział realizuje zadania wykonawcze oraz nadzorczo-koordynujące.

Do zadań Wydziału należy między innymi:

 1. prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych, skierowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej w odniesieniu do przestępstw:
  • popełnianych w związku z przekształceniami własnościowymi,
  • dokonywanych w obrocie bankowym i kapitałowym,
  • związanych z obrotem gospodarczym,
  • przemytniczych i dewizowych,
  • podatkowych,
  • związanych z legalizacją dochodów uzyskanych z działalności przestępczej,
  • fałszerstwa środków płatniczych (z wyłączeniem pieniędzy) oraz znaków akcyzy,
  • naruszania praw autorskich i pokrewnych,
  • z zakresu ochrony środowiska;
 2. prowadzenie pracy operacyjno - rozpoznawczej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami;
 3. prowadzenie postępowań przygotowawczych zgodnie z podziałem określonym w Katalogu;
 4. współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontroli i administracji w zakresie wymiany informacji dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno - rozpoznawczej i dochodzeniowo - śledczej;
 5. podejmowanie działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia przestępczości gospodarczej i zjawisk jej towarzyszących;
 6. koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 – 20 Statutu;
 7. uczestnictwo w opracowywaniu programów szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie i udział w zajęciach w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu problematyki przestępczości gospodarczej;
 8. analizowanie stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, jej specyfiki, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
 9. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiany informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno – wykrywczych oraz przekazywania opracowań i analiz;
 10. aktualizację bazy danych w zakresie treści dokumentów rejestracyjnych wytworzonych w wydziale;
 11. sprawdzanie informacji o osobach fizycznych, podmiotach gospodarczych oraz przedstawicielach instytucji i organizacji społecznych w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych;
 12. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w zakresie koordynowanych działań Komendy i poszczególnych komend wojewódzkich Policji;
Powrót na górę strony