Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Data publikacji 14.06.2010

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-01-41
fax: +48 47 723-31-20
 
e-mail: naczelnik.przestepczosc-pseudokibicow@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: nadkom. Zbigniew Seremak
Zastępca Naczelnika: kom. Artur Wierzejski

 

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców realizuje zadania Komendy w zakresie rozpoznawania, rozpracowywania, ujawniania i zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w środowisku pseudokibiców, między innymi przez:

 1. monitorowanie osób, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową;
 2. prowadzenie postępowań przygotowawczych o znacznym stopniu skomplikowania dotyczących przestępstw popełnionych przez pseudokibiców;
 3. nadzór nad wymianą informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie właściwości komórek organizacyjnych służby kryminalnej i prewencyjnej w jednostkach organizacyjnych KSP;
 4. opracowywanie analiz zagrożeń bezpieczeństwa dla potrzeb planowania prewencyjnego zabezpieczania imprez sportowych;
 5. udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym KSP, w prowadzonych działaniach w zakresie rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa imprez masowych;
 6. współpracę i wymianę informacji z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji właściwymi do spraw koordynacji i zwalczania przestępczości pseudokibiców;
 7. nawiązanie współpracy i wymianę informacji z przedstawicielami klubów sportowych oraz przedstawicielami stowarzyszeń kibiców;
 8. bieżącą współpracę i wymianę informacji o pseudokibicach z komórkami organizacyjnymi właściwymi do zwalczania przestępczości pseudokibiców komend wojewódzkich Policji.

Struktura organizacyjna Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP:

 1. Zespół I
 2. Zespół II
 3. Zespół III

W celu podniesienia świadomości kibiców biorących udział w masowych imprezach sportowych- meczach piłki nożnej poniżej zamieszczamy wybrane przestępstwa i wykroczenia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.:

1. Wybrane przestępstwa:

 • wnoszenie lub odpalanie środków pirotechnicznych lub materiałów pożarowo niebezpiecznych. / Art. 59. 1. /(podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5)
 • wtargnięcie na płytę boiska / Art. 60. 1/ (podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.)
 • rzucanie przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie życia lub zdrowia, naruszanie nietykalności cielesnej pracownika służby porządkowej lub informacyjnej. / Art. 60. 2 i 3/ (podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)
 • w przypadku popełnienia czynów określonych w art.60 ust. 1-3, gdy sprawca używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem zmniejszenia prawdopodobieństwa identyfikacji. / Art. 60. 4 / (podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

Zgodnie z art. 66. wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową.

2. wybrane wykroczenia:

 • niestosowanie się do poleceń wydawanych przez służby ochrony na podstawie regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej lub poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji. / Art. 54. ; Art. 55./ podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 • wnoszenie lub posiadanie napojów alkoholowych / Art. 56/ (podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.)

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne.

Powrót na górę strony