Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia

Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia

Data publikacji 03.04.2013

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

Naczelnik: mł. insp. Zbigniew Walewski  

Zastępca Naczelnika: nadkom. Magdalena Woźniak

tel. +48 47 723-28-80

fax: +48 47 723-31-76
 


Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia realizuje zadania Komendy w zakresie ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw lub mającego związek z przestępstwem oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, między innymi przez:

 

 1. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych zmierzających do ujawnienia i zabezpieczenia składników majątkowych osób pozostających w zainteresowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji,o których mowa w § 5 pkt 1–17 i pkt 19 Statutu;
 2. prowadzenie postępowań przygotowawczych przeciwko podejrzanym o czyn z art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) oraz czynności związanych z zajęciem i zabezpieczeniem mienia w ramach postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–17 i pkt 19 Statutu;
 3. współdziałanie z krajowymi podmiotami uprawnionymi do ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia, w szczególności z podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego;
 4. współdziałanie z komendami wojewódzkimi Policji i właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie ujawniania i identyfikacji mienia mogącego mieć związek z przestępstwem;
 5. współpraca, za pośrednictwem komórek KGP: właściwej w sprawach międzynarodowej wymiany informacji oraz pełniącej funkcję krajowego biura ds. odzyskiwania mienia, z organami policyjnymi oraz celnymi innych państw w ramach obowiązujących umów i porozumień celem ujawniania i zabezpieczania składników majątkowych osób objętych zainteresowaniem operacyjnym i procesowym;
 6. opracowywanie i wdrażanie metodyki w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw w oparciu o informacje o nowych metodach i formach legalizacji korzyści pochodzących z działalności przestępczej;
 7. nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie zadań związanych z wykrywaniemi identyfikacją mienia związanego z przestępstwem i mogącego być przedmiotem zabezpieczenia w postępowaniu karnym, w sprawach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–17 i pkt 19 Statutu;
 8. wspieranie komórek organizacyjnych Komendy służby kryminalnej i jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–17 i pkt 19 Statutu, w zakresie ujawniania i identyfikacji mienia związanego z przestępstwem poprzez:

  a) dokonywanie ustaleń w dostępnych zbiorach danych, do których te komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne Policji nie mają bezpośredniego dostępu,

  b) udział w realizacji czynności ukierunkowanych na mienie będące w posiadaniu osób pozostających w zainteresowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a zwłaszcza mających na celu zajęcia mienia, w sprawach skomplikowanych lub o dużym ciężarze gatunkowym,

  c) udzielanie pomocy w sporządzaniu wniosków o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego w sprawach skomplikowanych lub o dużym ciężarze gatunkowym oraz koordynowanie i nadzorowanie czynności realizowanych w tych sprawach do momentu wydania przez prokuratora postanowienia o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego.
Powrót na górę strony