Wydział Prawny

Wydział Prawny

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-65-95
fax: +48 47 723-60-75

e-mail: wydzial.prawny@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału - Radca Prawny: Pan Robert Burasiński

 

Wydział Prawny realizuje zadania Komendy w zakresie obsługi prawnej Komendanta Stołecznego Policji, komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji wymienionych w § 7 , między innymi poprzez:

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów przepisów Komendanta Stołecznego Policji,
  • reprezentowanie Komendanta Stołecznego Policji w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
  • sporządzanie sprawozdań o stanie prowadzonych spraw sądowych i administracyjnych,
  • ocenę funkcjonowania prawa w Komendzie oraz bieżące informowanie Kierownictwa Komendy o istniejacych uchybieniach i skutkach tych uchybień,
  • monitorowanie i analizowanie obowiązujacego prawodawstwa oraz informowanie policjantów i pracowników o zmianach związanych z działalnością Komendy,
  • opiniowanie umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotów o znacznej wartości oraz uczestnictwo w negocjacjach dotyczących tego rodzaju umów,
  • opiniowanie i uczestnictwo w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym,
  • uczestnictwo w organizowanych szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego, dotyczących nowelizowanych przepisów prawnych oraz eliminowania nieprawidłowości.
Powrót na górę strony