Gabinet Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 22.03.2012

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-65-96
fax.: +48 47 723-61-12

e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl
 

Naczelnik: Małgorzata Dusiewicz
Zastępca Naczelnika: podinsp. Marek Łukasik
 

Do zadań Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji należy w szczególności:

 

 • planowanie strategiczne działań i rozwoju komórek organizacyjnych Komendy
  i podległych jednostek organizacyjnych Policji;

 • ,koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności przez:

a) organizację procesu samooceny,

b) przygotowywanie informacji o stanie kontroli zarządczej,

c) opracowywanie oświadczenia Komendanta Stołecznego Policji o stanie kontroli zarządczej,

d) sporządzanie i prowadzenie zbiorczego rejestru ryzyk;

 • koordynowanie procesu aktualizowania i publikowania informacji na stronie podmiotowej Komendanta Stołecznego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;

 • koordynowanie procesu udostępniania informacji publicznej oraz przyjmowania
  i rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta Stołecznego Policji, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;

 • prowadzenie prac analitycznych powiązanych z badaniami socjologicznymi dotyczącymi oceny poczucia bezpieczeństwa obywateli, społecznego wizerunku Policji oraz funkcjonowania Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;

 • koordynowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej realizowanej przez Komendę i jednostki Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–16 Statutu oraz gromadzenie informacji w tym zakresie;

 • organizowanie wyjazdów Kierownictwa Komendy oraz nadzór nad przebiegiem pobytu delegacji zagranicznych;

 • tworzenie dla Komendanta Stołecznego Policji warunków do sprawnego zarządzania Komendą, między innymi przez:

 • planowanie i organizowanie narad, odpraw służbowych i spotkań okolicznościowych związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Kierownictwo Komendy,

 • obsługę kancelaryjno-biurową Kierownictwa Komendy oraz jego sekretariatów,

 • ewidencjonowanie, kwalifikowanie i dystrybucję korespondencji,

 • gromadzenie i dystrybucję jawnych przepisów prawnych,

 • zapewnianie obsługi poligraficznej;

 • opiniowanie wniosków przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych, dotyczących zasadności objęcia przez Komendanta Stołecznego Policji honorowym patronatem przedsięwzięcia lub jego udziału w komitecie honorowym;

 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Kierownictwa Komendy oraz wdrażanie działań wizerunkowych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji, wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry
  w Policji i etykiety urzędniczej;

 • promowanie Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji poprzez udział Chóru Komendy w okolicznościowych uroczystościach resortowych i innych;

 • gospodarowanie przydzielonymi środkami budżetowymi w zakresie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych realizowanych przez Komendę i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1-16 Statutu oraz związanych
  z zagranicznymi wyjazdami służbowymi przedstawicieli Komendy i jednostek organizacyjnych Policji;

 • koordynowanie pracami komisji powoływanych decyzją Komendanta Stołecznego Policji do przekazania dokumentacji i składników majątkowych w przypadku zmiany
  na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu;

 • prowadzenie instruktaży dla policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji z zakresu:

a) udostępniania informacji publicznej,

b) kontroli zarządczej,

c) pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej,

d) ewidencjonowania i obiegu dokumentacji jawnej,

e) stosowania przepisów służbowych;

 • koordynowanie i organizację pobytu w Komendzie grup zorganizowanych.

Struktura organizacyjna Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji:

 • Zespół I (ds. prezydialnych i ceremoniału policyjnego)

 • Zespół II (ds. informacji publicznej i kontroli zarządczej)

 • Sekcja I (ds. międzynarodowej współpracy Policji)

 

Powrót na górę strony