Sekcja Ochrony Pracy

Sekcja Ochrony Pracy

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-64-61
fax: +48 47 723-65-73

e-mail: sop@ksp.policja.gov.pl

Kierownik: podinsp. Paweł Brzeźniak
 

Sekcja Ochrony Pracy realizuje zadania Komendy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w stosunku do komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 17-21 statutu KSP, między innymi przez:

 1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
 2. bieżące informowanie Komendanta Stołecznego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników,
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Stołecznemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 5. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 7. przedstawianie Komendantowi Stołecznemu Policji wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 8. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 9. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 10. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 11. wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sekcja Ochrony Pracy realizuje zadania Komendy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1-16 statutu KSP, między innymi przez:

 1. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Struktura organizacyjna Sekcji Ochrony Pracy:

 • Zespół I
 • Zespół do spraw Medycyny Pracy

Zespół do spraw Medycyny Pracy realizuje zadania Komendy w zakresie zapewniania profilaktycznej opieki zdrowotnej policjantom i pracownikom komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu, między innymi przez:

 • opracowywanie istotnych warunków umów o odpłatnym świadczeniu usług z zakresu medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej po ekspozycji na zakażenie w służbie HIV, HBV i HCV, zabezpieczenia medycznego akcji policyjnych, turnusów antystresowych oraz badania środowiska służby/pracy;
 • monitorowanie poziomu realizacji zadań, wynikających z umów o odpłatnym świadczeniu usług  medycznych, współpracę z wykonawcami umów, a także dokonywanie  ocen w tym zakresie;
 • planowanie środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadań oraz podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań, w zakresie udzielonego upoważnienia;
 • weryfikacja wszystkich skierowań na badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji oraz prowadzenie ich rejestracji;
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, dotyczących badań lekarskich, turnusów antystresowych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych oraz szczepień ochronnych, a także wysokości ich kosztów;
 • merytoryczną oceną wydatków i formalną kontrolę poprawności wszystkich dokumentów związanych z realizacją umów o profilaktycznej opiece zdrowotnej nad policjantami i pracownikami;
 • współpracę z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa z § 5 Statutu, w zakresie realizowanych zadań;
 • współpraca z resortowymi i poza resortowymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją zadań wynikających z rządowych programów określających zadania dla resortu spraw wewnętrznych i administracji;
 • wprowadzanie do programu SWOP danych, dotyczących: wykonanych szczepień ochronnych, pobytu na turnusach antystresowych oraz przypisanie do osoby kosztów poniesionych na badania, okulary korygujące wzrok, turnusy antystresowe i szczepienia ochronne.
 • udział w przygotowywaniu i realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia medyczno-sanitarnego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych;
 • doradzanie w zakresie stosowania przepisów, dotyczących organizowania profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych zadań, przypisanych zespołowi do spraw medycyny pracy Komendy;
 • współpraca z resortowymi i poza resortowymi podmiotami w sprawach organizowania podstawowej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji oraz rehabilitacji po urazach w służbie/pracy.

Kontakt z Zespołem ds. Medycyny Pracy:

tel.: 47 72 377-90
fax.: 47 72 361-13
e-mail: medycyna.pracy@ksp.policja.gov.pl

Powrót na górę strony