ISF POLICE

KONFERENCJA FINAŁOWA PROJEKTU „PROSPERES – Development of a system for securing large gatherings of people in Religious Sites” w Łodzi

Data publikacji 30.11.2023

W dniu 22 listopada 2023 r. w Łodzi w Vienna House by Wyndham Andel’s odbyła się konferencja podsumowująca działania trwającego ponad 2,5 roku międzynarodowego projektu „ProSPeReS – System ochrony dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund Police). W wydarzeniu udział wzięło ponad 120 gości reprezentujących różne międzynarodowe instytucje m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucji badawczych, wspólnot religijnych, specjaliści i eksperci z zakresu bezpieczeństwa, a także delegacje wielu służb mundurowych z krajów UE. Komendę Stołeczną Policji w Warszawie reprezentował zastępca Komendanta Stołecznego ds. logistyki – insp. Konrad Chmielewski, a także przedstawiciele Zespołu Funduszy Pomocowych oraz Komend Rejonowych Policji i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Podczas konferencji swoje przemówienie wygłosili m.in. pani Maria Ismaela Murgia – specjalistka ds. polityki jednostki ds. zwalczania terroryzmu Dyrekcji Generalnej ds. Wewnętrznych Komisji Europejskiej, kpt. Aneta Wasilewska - naczelnik Wydziału Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej Policji, insp. Tomasz Jędrzejowski - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, st. bryg. Zdzisław Salamonowicz – prorektor ds. kształcenia studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Odbyły się także panele dyskusyjne z udziałem koordynatora i partnerów projektu, podczas których omawiane były głównie efekty osiągnięte podczas pracy przy projekcie, bezpieczeństwa wspólnot religijnych, ale także projektów pokrewnych w zakresie bezpieczeństwa miejsc kultu religijnego.

Lider projektu - Uniwersytet Łódzki, który przewodniczył konsorcjum wraz z 17 partnerami z 6 krajów europejskich mieli za zadanie opracowanie i wdrożenie procedur, ale przede wszystkim poszerzenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy praktykami a teoretykami z różnych instytucji w celu poprawy bezpieczeństwa miejsc kultu religijnego poprzez zastosowanie kompleksowego systemu środków zaradczych i ochronnych (uwzględniających możliwość wystąpienia zagrożenia przy użyciu różnych rodzajów broni, nie tylko broni białej, ale również broni biologicznej i chemicznej), a także skompilowanego działania służb porządku publicznego z organami kościelnymi. Efektami tej współpracy jest wdrożenie specjalnego systemu opartego na szczegółowych procedurach, udostępnienie platformy e-learningowej, opracowanie profesjonalnych broszur i ulotek oraz przewodnika. Zorganizowane zostały także wielkoskalowe ćwiczenia w Polsce i w Grecji, podczas których przeprowadzono symulację ataku terrorystycznego w miejscach sakralnych, co pozwoliło sprawdzić przygotowane procedury bezpieczeństwa w terenie, znaleźć w nich słabe punkty, które wymagają poprawy i doskonalenia, aby w przyszłości unikać sytuacji kryzysowych w czasie akcji ratunkowych.

Projekt „ProSPeReS” spotkał się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem i zdobył uznanie nie tylko wśród przedstawicieli Komisji Europejskiej czy służb zajmujących się bezpieczeństwem, ale przede wszystkim przedstawicieli grup wyznaniowych, co zaowocowało wdrożeniem wypracowanych procedur na stałe oraz zapowiedzią kolejnej współpracy przy kontynuacji projektu – jego drugiej edycji, która planowana jest na rok 2024.

Opracowała:

Agata Hojnacka

Zespół Funduszy Pomocowych

Komendy Stołecznej Policji


 

https://prosperes.eu/

https://www.youtube.com/watch?v=kYNmVeT4NFk

https://lodz.tvp.pl/74273957/konferencja-podsumowujaca-projekt-prosperes

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/bezpieczenstwo-swiatyn-projekt-prosperes-konferencja-podsumowujaca

https://policja.pl/pol/aktualnosci/238571,Podsumowanie-miedzynarodowego-projektu-ProSPeReS.html

FINAL CONFERENCE OF THE PROJECT "PROSPERES - Development of a system for securing large gatherings of people in Religious Sites" in Lodz, Poland.

On November 22, 2023, the Vienna House by Wyndham Andel's in Lodz, Poland, hosted a conference summarizing the activities of the ongoing more than 2,5-year international project "ProSPeReS – Development of a system for securing large gatherings of people in Religious Sites " co-financed by the European Commission under the Internal Security Fund Police. The event was attended by more than 120 guests representing various international institutions, including representatives of the European Commission, research institutions, religious communities, security specialists and experts, as well as delegations of many uniformed services from EU countries. Warsaw Metropolitan Police was represented by Deputy Commander for logistics – Col. Konrad Chmielewski, as well as representatives of the European Funds Unit and the Police District Headquarters and the Counter-Terrorism Unit of the Police.

Among the speakers were: Ms. Maria Ismaela Murgia - policy specialist of the Counter-Terrorism Unit of the European Commission's DG Home, Capt. Aneta Wasilewska - Head of Unit, International Police Cooperation Bureau from the National Police Headquarters, insp. Tomasz Jędrzejowski – deputy commander of Lodz Voivodeship Police, col. Zdzisław Salamonowicz – PhD Fire Eng, Vice-Rector for Education and Students of Fire Service Academy. There were also panel discussions with the participation of the project coordinator and partners, which mainly discussed the results achieved during the work on the project, the security of religious communities, but also related projects in the field of security of religious sites.

The project leader - the University of Lodz, which led the consortium, together with 17 partners from 6 European countries, were tasked with developing and implementing procedures, but most importantly with expanding and strengthening cooperation between practitioners and theoreticians from various institutions to improve the security of religious sites through the use of a comprehensive system of countermeasures and protective measures (taking into account the possibility of threats using various types of weapons, not only white weapons, but also biological and chemical ones), as well as the compiled action of law enforcement agencies with church bodies. The results of this cooperation include the implementation of a special system based on detailed procedures, the provision of an e-learning platform, the development of professional brochures and leaflets, and a guidebook. Large-scale exercises were also organized in Poland and Greece, during which a terrorist attack was simulated in sacred places, which made it possible to check the prepared security procedures in the field, to find weaknesses in them that need to be improved and perfected in order to avoid emergency situations during rescue operations in the future.

The "ProSPeReS" project received an extremely enthusiastic reception and won recognition not only from representatives of the European Commission or security services, but above all from representatives of religious groups, which resulted in the implementation of the developed procedures on a permanent basis and the announcement of another cooperation for the continuation of the project - its second edition, which is planned for 2024.


 

Film VIDEO-2023-11-30-14-35-58.mp4

Pobierz plik VIDEO-2023-11-30-14-35-58.mp4 (format mp4 - rozmiar 27.33 MB)

Powrót na górę strony