ISF POLICE

Ćwiczenia PROSPERES w Grecji

W dniach 10-11 października 2023 r. w Holy Church of St. Paisios w Janinie (Grecja) odbyły się ćwiczenia tzw. Large Scale Excercises dla przedstawicieli miejsc kultu religijnego oraz reprezentantów służb w zakresie zabezpieczania miejsc sakralnych i wydarzeń religijnych w ramach projektu pn. „ProSPeReS – opracowanie systemu zabezpieczenia dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego”, współfinansowanego z Programu Komisji Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF Police). Organizatorami ćwiczeń byli Holy Metropolis of Ioannina, KEMEA – Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem oraz Hellenic Police, jako obserwatorzy udział wzięli lider i partnerzy projektu, eksperci ds. bezpieczeństwa oraz delegacja przedstawicieli z Warszawy: komend rejonowych Policji Warszawa I i V, a także opiekun projektu z ramienia Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji.

Ćwiczenia, wzorem tych, które miały miejsce pod koniec września w Archikatedrze Św. Stanisława Kostki w Łodzi, miały na celu przeprowadzenie w terenie symulacji zagrożenia terrorystycznego. Zamachowiec podczas ataku użył broni palnej i białej, a także wziął zakładników. Celem organizatorów ze strony greckich służb było wykorzystanie opracowanego przez ekspertów scenariusza oraz sprawdzenie przygotowanych uprzednio procedur, które miały pokazać jak przygotować się do negocjacji z zamachowcem oraz jego ewentualnej neutralizacji, ewakuacji rannych i poszkodowanych z miejsca zdarzenia, zabezpieczenia i sprawdzenia terenu, a przede wszystkim sprawdzenia współdziałania jednostek i służb ratunkowych podczas sytuacji krytycznej.

Były to ostatnie ćwiczenia przewidziane w ramach działań projektu.

Liderem projektu jest Uniwersytet Łódzki, natomiast partnerami są m.in.: Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Hellenic Police – Policja w Atenach (Grecja), Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Archidiecezja Łódzka, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, IERA MITROPOLIS IOANNINON – Kościół w Grecji, Szkoła Główna Straży Pożarnej, CARDET – Cypryjskie Centrum Rozwoju Badań i Technologii Edukacyjnych, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk czy Hellenberg International OY – Finlandia.

Ostatnie spotkanie konsorcjum projektowego oraz konferencja podsumowująca działania projektu zaplanowana jest na 22-23 listopada 2023 r. w Łodzi.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – ProSPeReS (nr 101034230).

Opracowała: Agata Hojnacka

https://prosperes.eu/

On October 10-11, 2023, at the Holy Church of St. Paisios in Ioannina (Greece) held exercises called Large Scale Exercises for representatives of religious sites and service representatives in securing religious sites and events within the framework of the project titled "ProSPeReS - development of a system for large gatherings of People in Religious Sites," co-financed by the European Commission's Internal Security Fund Program (ISF Police). The organizers of the exercise were the Holy Metropolis of Ioannina, KEMEA - Center for Security Studies and the Hellenic Police. Project leader and partners, security experts and the delegation from Warsaw consisting of representatives from District Police Headquarters Warsaw I and V as well as the project supervisor on behalf of the European Funds Unit of the Warsaw Metropolitan Police Headquarters took part as observers of the event.

The exercises, modeled on those held in late September at the Archcathedral of St. Stanislaus Kostka in Lodz, were designed to simulate a terrorist threat in the field. The assassin used firearms and white weapons during the attack, and also took hostages. The goal of the organizers on the part of the Greek services was to use the scenario developed by experts and to verify the procedures prepared in advance, which were to show how to prepare for negotiations with the assassin and his possible neutralization, evacuation of the wounded and injured from the scene, securing and checking the area, and above all, to check the interaction of emergency units and services during a critical situation.

These were the last exercises scheduled as part of the project's activities.

The leader of the project is the University of Łódź, while the partners are, among others: the Warsaw Metropolitan Police Headquarters, the Provincial Police Headquarters in Łódź, Hellenic Police, WSB Academy in Dąbrowa Górnicza, Archdiocese of Łódź, Jewish Community in Warsaw, IERA MITROPOLIS IOANNINON - Church in Greece, Main School of Fire Service, CARDET - Cyprus Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology, Space Research Center of the Polish Academy of Sciences or Hellenberg Intrenational OY – Finland.

The final meeting of the project consortium and the conference summarizing the project activities is scheduled for November 22-23, 2023 in Lodz, Poland.

Project financed by the European Union - ProSPeReS (No. 101034230).

Compiled by: Agata Hojnacka

https://prosperes.eu/

 

 

 

Powrót na górę strony