ISF POLICE

Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS

W dniach 26 – 28 września 2023 r. w Bazylice Archikatedralnej Św. Stanisława Kostki w Łodzi odbyły się ćwiczenia tzw. Large Scale Excercises dla przedstawicieli miejsc kultu religijnego oraz reprezentantów służb w zakresie zabezpieczania miejsc sakralnych i wydarzeń religijnych w ramach projektu pn. „ProSPeReS – opracowanie systemu zabezpieczenia dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego”, współfinansowanego z Programu Komisji Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF Police). W ćwiczeniach udział wzięli lider i partnerzy projektu, eksperci ds. bezpieczeństwa, a także jako obserwatorzy delegacja przedstawicieli z Warszawy: Komend Rejonowych Policji, Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz opiekun projektu z ramienia Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji.

Projekt ProSPeReS zakłada zwiększenie poziomu ochrony w miejscach kultu religijnego z zachowaniem równowagi między środkami bezpieczeństwa a otwartym charakterem tych miejsc. W ramach projektu zrealizowano działania, mające na celu ocenę europejskiego bezpieczeństwa, a następnie zaprojektowano skuteczne rozwiązania w zakresie metod ochrony, procedur, wyposażenia indywidualnego i zespołowego, zapobiegania przestępczości oraz przeciwdziałania i wdrażania koncepcji „Security-by-design”. Założenia projektowe są zgodne z dorobkiem prawnym UE, w szczególności z Agendą dot. zwalczania terroryzmu UE 2021 i bezpośrednio odpowiadają polityce antyterrorystycznej. Wpisują się również w działania mające na celu zwiększenie odporności obiektów na zagrożenia terrorystyczne oraz budowanie społecznej świadomości tych zagrożeń.

Liderem projektu jest Uniwersytet Łódzki, natomiast partnerami są m.in.: Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Hellenic Police – Policja w Atenach (Grecja), Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Archidiecezja Łódzka, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, IERA MITROPOLIS IOANNINON – Kościół w Grecji, Szkoła Główna Straży Pożarnej, CARDET – Cypryjskie Centrum Rozwoju Badań i Technologii Edukacyjnych.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przeprowadzenie symulacji w terenie w sytuacji zbliżonej do realnego zagrożenia terrorystycznego z uwzględnieniem opracowanych przez specjalistów procedur pod kątem użyteczności i efektywności, zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania przez zamachowca różnego rodzaju broni, w tym substancji zarówno biologicznych jak i chemicznych (CBRN), ale przede wszystkim zapewnienie spójnej, kompleksowej i sprawnej współpracy służb i jednostek ratunkowych.

Podobne ćwiczenia będą miały miejsce w Holy Church of Saint Paisios w Ioanninie (Grecja)  w dniach 10-11 października 2023 r.

 https://prosperes.eu/

https://radiolodz.pl/symulacja-zagrozen-terrorystycznych-w-archikatedrze-lodzkiej,295554/

https://www.pap.pl/aktualnosci/symulacja-zamachu-terrorystycznego-w-lodzi-cwiczenia-policji-wideo-i-zdjecia

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – ProSPeReS (nr 101034230)

On September 26-28, 2023, at the Archcathedral Basilica of St. Stanislaus Kostka in Lodz, the so-called Large Scale Exercises were held for representatives of religious places and representatives of services in securing religious places and events, as part of the project entitled "Protection System for large gatherings of People in Religious Sites — ProSPeReS", co-financed by the European Commission's Internal Security Fund Program (ISF Police). The exercise was attended by the project leader and partners, security experts, and as observers the delegation of representatives of Warsaw Metropolitan Police: District Police Headquarters, the Anti-Riot Police Unit, the Counter-Terrorism Unit, and the project supervisor on behalf of the European Funds Unit of the Warsaw Metropolitan Police Headquarters.

The ProSPeReS project aims to increase the level of protection in Places of Worship while maintaining a balance between security measures and the open nature of these places. As part of the project, activities were carried out to assess European security, and then effective solutions were designed in the field of protection methods, procedures, individual and team equipment, crime prevention and counteracting and implementing the "Security-by-design" concept. The project assumptions are in line with the EU acquis, in particular with the EU 2021 Agenda on combating terrorism, and directly correspond to the anti-terrorism policy. They are also part of activities aimed at increasing the resistance of facilities to terrorist threats and building social awareness of these threats.

The leader of the project is the University of Łódź, while the partners are, among others: the Warsaw Metropolitan Police Headquarters, the Provincial Police Headquarters in Łódź, Hellenic Police, WSB Academy in Dąbrowa Górnicza, Archdiocese of Łódź, Jewish Community in Warsaw, IERA MITROPOLIS IOANNINON - Church in Greece, Main School of Fire Service, CARDET - Cyprus Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

The main purpose of the exercises carried out was to simulate in the field a situation similar to a real terrorist threat, taking into account the procedures developed by specialists in terms of usefulness and effectiveness, paying attention to the possibility of the attacker using various types of weapons, including substances, both biological and chemical (CBRN), but above all to ensure consistent, comprehensive and efficient cooperation of emergency services and units.

 

Similar exercise will take place at the Holy Church of Saint Paisios in Ioannina, Greece, on October 10-11, 2023.

 

https://prosperes.eu/

https://radiolodz.pl/symulacja-zagrozen-terrorystycznych-w-archikatedrze-lodzkiej,295554/

https://www.pap.pl/aktualnosci/symulacja-zamachu-terrorystycznego-w-lodzi-cwiczenia-policji-wideo-i-zdjecia

 

Oprac. Maja Skoczyńska

Project financed by the European Union - ProSPeReS (No. 101034230).

 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
 • Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
  Ćwiczenia w Łodzi w ramach projektu ProSPeReS
Powrót na górę strony