ISF POLICE

Bezpieczny stadion

Data publikacji 17.05.2023

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni jednostek Policji garnizonu stołecznego, przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy obsługi i ochrony stadionu oraz Policyjne Zespoły Medyczne ćwiczyli umiejętności prawidłowego organizowania, przeprowadzania oraz koordynacji czynności neutralizujących zagrożenie CBRNE oraz procedury związane z identyfikacją ofiar zamachu terrorystycznego (zgodnie z procedurą DVI). Zamach terrorystyczny został zainscenizowany podczas imprezy masowej na PGE Narodowym. Na miejscu obecna była też kadra naukowa Uniwersytetu Łódzkiego, studenci i kadra naukowa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

 

Obecna sytuacja międzynarodowa dotycząca konfliktu w Ukrainie i zaangażowania Polski w pomoc uchodźcom oraz istniejące zagrożenie zamachami terrorystycznymi są przyczynkiem do tego, aby funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wraz z przedstawicielami innymi służb podnosili swoje umiejętności podczas różnego rodzaju warsztatów szkoleniowych.

Okazją do tego były ćwiczenia, w jakich uczestniczyli policjanci różnych pionów i jednostek garnizonu stołecznego, m.in.: wydział dochodzeniowo-śledczy, technicy kryminalistyki oraz biegli i specjaliści Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji w zakresie zabezpieczania miejsc przestępstw i identyfikacji ciał ofiar podczas imprezy masowej, jaką był mecz piłki nożnej o Puchar Juniorów, zainscenizowanej na PGE Narodowym. W trakcie meczu wśród kibiców na trybunach został przeprowadzony symultaniczny atak terrorystyczny, podczas którego zamachowcy samobójcy wykorzystali urządzenia wybuchowe z czynnikiem chemicznym oraz pojazd i plecak, w których znajdował się ładunek z czynnikiem biologicznym.  

Tego rodzaju szkolenie miało sprawdzić gotowość służb w zakresie systemów reagowania w trakcie zdarzenia, rozpoznawania zaistniałych zagrożeń, procedur ewakuacyjnych w przypadku zagrożenia, reakcji służb stadionu na incydent, ściśle dopasowanej do służb ratunkowych. W czasie ćwiczeń zostały skutecznie przetestowane procedury dekontaminacji i ewakuacji stworzone w ramach projektu Safe Stadium, HoloZcan i NEST, których liderem jest prof. Michał Bijak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Ćwiczenia zostały zrealizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej – Horyzont 2020.

Oprócz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostek Policji garnizonu stołecznego w ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, pracownicy obsługi i ochrony stadionu oraz Policyjne Zespoły Medyczne. Na miejscu byli obecni też studenci i kadra naukowa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

 

Police officers and civilian representatives of police units of the capital garrison, representatives of the University of Lodz, Military Police, officers of the State Fire Brigade, representatives of the stadium maintenance and security, and Police Medical Teams practiced the skills of properly organizing, carrying out and coordinating activities to neutralize the CBRNE threat, as well as procedures related to the identification of victims of a terrorist attack (according to the Disaster Victim Identification - DVI procedure). The terrorist attack was staged during a mass event at "PGE Narodowy" stadium. Research staff from the University of Lodz, students and faculty from the War Studies University in Warsaw and the Helena Chodkowska University of Technology and Economics in Warsaw were also present at the scene. The current international situation regarding the conflict in Ukraine and Poland's involvement in helping refugees, as well as the existing threat of terrorist attacks, are reasons for officers of the Warsaw Metropolitan Police HQ, together with representatives of other services, to improve their skills during various training workshops.


The occasion was an exercise attended by police officers from various divisions and units of the capital garrison, including the Criminal Investigation Department and experts and specialists of the Forensic Laboratory of the Warsaw Metropolitan Police HQ in securing crime scenes and identifying the bodies of victims during a mass event, which was the Junior Cup soccer match staged at the "PGE Narodowy" stadium. During the match, a simultaneous terrorist attack was carried out among the fans in the stands, during which the suicide bombers used explosive devices with a chemical agent, as well as a vehicle and a backpack containing a charge with a biological agent.


This type of training was to check the readiness of the responders and officers in the field of emergency response systems, recognition of existing threats, evacuation procedures in the event of an emergency, reaction of the stadium services to the incident, closely matched to the emergency. During the exercise, the CBRNE decontamination, evacuation and neutralization procedures developed under the Safe Stadium, HoloZcan and NEST projects were successfully tested.


The exercises were carried out as part of projects co-financed by the European Commission.

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – SAFE STADIUM (nr 101034233), H2020 HoloZcan (nr 101021723) oraz H2020 NEST (nr 101018596).

 

 

Tekst: Edyta Adamus

Foto: Marek Szałajski

Film: podkom. Rafał Rutkowski, sierż. szt. Rafał Markiewicz, sierż. szt. Gabriela Putyra

 

 

Film Bezpieczny stadion

Opis filmu: Bezpieczny stadion

Pobierz plik Bezpieczny stadion (format mp4 - rozmiar 45.58 MB)

Powrót na górę strony