ISF POLICE

Projekt „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych respondentów”

Komenda Stołeczna Policji przygotowała i zrealizowała projekt „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych respondentów” w ramach program UE Internal Security Fund – Police. W jego trakcie przeprowadzono szereg przedsięwzięć z udziałem międzynarodowej grupy ekspertów zajmujących się problematyką CBRN. W projekcie brali udział specjaliści z Polski oraz z Niemiec, Hiszpanii a także Portugalii i Chorwacji, a jego głównym celem były działania służące profesjonalnej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Zainteresowanie udziałem w projekcie i aktywne zaangażowanie w jego realizację uczestników, potwierdza, że przygotowanie do praktycznej realizacji zadań w obliczu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych ma istotny wymiar europejski.

Przedsięwzięcie obejmowało:

1. Organizację wyjazdów studyjnych grup specjalistów, w celu zapoznania z zagranicznymi doświadczeniami w zakresie policyjnych działań z obszaru problematyki CBRN. Pozwoliło to nie tylko poszerzyć zasób informacji uczestników, ale także nawiązać bezpośrednie kontakty robocze, także w celu efektywnego przygotowania cyklu przedsięwzięć w Polsce.

2. Przeprowadzenie ćwiczenia w realnym obiekcie największego w Polsce składu paliwa lotniczego (w bazie partnera projektu - Orlen Aviation), łączącego konieczność zadziałania pracowników firmy Orlen Aviation, ochrony obiektu, ratowniczych służb medycznych, specjalistycznej jednostki ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej, pirotechników policji, a także policyjnych fachowców od zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Zdobyte w ten sposób doświadczenie i kompetencje wykraczały poza wyniki osiągane w warunkach poligonowych czy ośrodka treningowego, gdyż w trakcie ćwiczenia następowała interakcja z rzeczywistą infrastrukturą, skutkująca dodatkowymi czynnikami stresującymi, w warunkach wymuszanych przez konieczność współdziałania z wieloma podmiotami poza-policyjnymi (prokuratura, służby sanitarne, lotnicze itp.).

3. Ekspercką konferencję, zorganizowaną przez Komendę Stołeczną Policji w Wojskowej Akademii Technicznej, służącą omówieniu i prezentacji zagadnień przez zagranicznych oraz polskich specjalistów. Ta konferencja stanowiła bardzo istotne przedsięwzięcie projektowe. Wzięli w nim udział eksperci CBRN oraz przedstawiciele służb policyjnych z Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych, komend wojewódzkich Policji (z całej Polski) oraz szeregu instytucji i specjalistycznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska Polskiego, a także uczelni (w tym Wyższej Szkoły Policji), Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiej Agencji Atomistyki i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

4. Warsztaty praktyczne przeprowadzone przy współpracy z Uczelnią Techniczno - Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Przygotowane zostały, z udziałem specjalistów krajowych i zagranicznych, w nowoczesnym kampusie, pozwalając na przegląd dobrych praktyk. Uczestnicy musieli bezpośrednio sprawdzić swoje kompetencje i umiejętności. W przygotowanych symulacjach niezbędne było użycie sprzętu ochronnego i zabezpieczającego oraz wyposażenia do wykrywania skażeń. Poza  ustaleniem charakteru zagrożenia, zadaniem była ewakuacja rannych i zneutralizowanie  improwizowanych ładunków wybuchowych. Działano w zainscenizowanych warunkach z dodatkowymi utrudnieniami, wg założeń przygotowanych przez doświadczonych instruktorów z Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. Ponadto działania prowadzone były w warunkach zabezpieczenia ze strony jednostki ratownictwa chemicznego PSP oraz zespołów pirotechników z jednostki kontrterrorystycznej i Centralnego Biura Śledczego Policji.

5. Zajęcia warsztatowe w Przemysłowym Centrum Optyki (PCO S.A.), zorganizowane przy współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, obejmujące zapoznanie ze sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym, połączone z prezentacją zaplecza konstrukcyjno - produkcyjnego.

W trakcie trwania poszczególnych komponentów uczestnicy mieli również możliwość zapoznania z przykładami nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań w ramach towarzyszących prezentacji polowego sprzętu laboratoryjnego, optycznego, oświetleniowego oraz dronów i systemów antydronowych.

Trwałym efektem projektu są opracowane materiały dydaktyczno – instruktażowe, dla funkcjonariuszy europejskich organów ścigania, którzy w ten sposób mogą pośrednio skorzystać z wyników przedsięwzięcia. Opracowano i rozpowszechniono  poradnik specjalistyczny w 6 wersjach językowych (w wersji drukowanej i cyfrowej) oraz film prezentujący szczegółowo przebieg ćwiczenia przeprowadzonego w ramach projektu.

Partnerami projektu byli: Orlen Aviation Sp. z o.o., Prezydium Policji w Berlinie, Policja Narodowa Hiszpanii, Dyrekcja Generalna Policji Chorwacji, Komenda Główna Policji Portugalii.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Przedsięwzięcie i jego efekty pozwoliły rozpropagować wiedzę na temat problematyki w zakresie współpracy służb  w obliczu zagrożenia CBRN, a także uzyskać informacje o zainteresowaniu naszym projektem ze strony szeregu instytucji, służb i placówek naukowych, przyczyniając się do promocji programu ISF – Police.

 

Film dostępny jest na stronie Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP

      

Powrót na górę strony