Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie pilotażowe w ramach projektu PROSPERES w Łodzi

Data publikacji 06.06.2023

W dniach 31 maja–2 czerwca 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyło się pierwsze szkolenie pilotażowe dla przedstawicieli miejsc kultu religijnego w zakresie zabezpieczania miejsc sakralnych i wydarzeń religijnych w ramach projektu pn. „ProSPeReS – opracowanie systemu zabezpieczenia dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego”, współfinansowanego z Programu Komisji Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF Police). W szkoleniu udział wzięli jako współprowadzący przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa I oraz Samodzielnego Pododdziału Konterrorystycznego Policji, jak również w roli obserwatora wydarzenia – przedstawiciel Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji, opiekun projektu z ramienia KSP.

Projekt ProSPeReS zakłada zwiększenie poziomu ochrony w miejscach kultu religijnego z zachowaniem równowagi między środkami bezpieczeństwa a otwartym charakterem tych miejsc. W ramach projektu zrealizowano działania, mające na celu ocenę europejskiego bezpieczeństwa, a następnie zaprojektowano skuteczne rozwiązania w zakresie metod ochrony, procedur, wyposażenia indywidualnego i zespołowego, zapobiegania przestępczości oraz przeciwdziałania i wdrażania koncepcji „Security-by-design”. Założenia projektowe są zgodne z dorobkiem prawnym UE, w szczególności z Agendą dot. zwalczania terroryzmu UE 2021 i bezpośrednio odpowiadają polityce antyterrorystycznej. Wpisują się również w działania mające na celu zwiększenie odporności obiektów na zagrożenia terrorystyczne oraz budowanie społecznej świadomości tych zagrożeń.

Liderem projektu jest Uniwersytet Łódzki, natomiast partnerami są m.in.: Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Hellenic Police – Policja w Atenach (Grecja), Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Archidiecezja Łódzka, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, IERA MITROPOLIS IOANNINON – Kościół w Grecji, Szkoła Główna Straży Pożarnej, CARDET – Cypryjskie Centrum Rozwoju Badań i Technologii Edukacyjnych.

Tematem omawianym podczas szkolenia przez policjantów Komendy Stołecznej Policji był „Proces planowania ochrony miejsc kultu religijnego oraz wydarzeń religijnych(The planning process to protect religious places and events). Ponadto, przedstawiciele obiektów sakralnych mieli okazję zapoznać się z rodzajami zagrożeń, w tym możliwościami przeprowadzenia potencjalnych ataków terrorystycznych, metodą przeciwdziałania tym zagrożeniom i ich wykrywania, a także metodologią szacowania i oceny ryzyka w zakresie ochrony miejsc kultu.

Dodatkowo, beneficjenci przedsięwzięcia uczestniczyli w szkoleniu praktycznym przeprowadzonym w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi, w trakcie którego duchowni ćwiczyli rozpoznanie  i badanie terenu pod kątem zaistnienia potencjalnego zagrożenia, w tym ataku terrorystycznego.

 

II edycja szkolenia pilotażowego będzie miala miejsce w Synagodze Ec-Chaim w Warszawie w dniach 12–14 czerwca 2023 r.

 

https://prosperes.eu/

 

https://prosperes.eu/2023/06/03/pilot-training-of-the-prosperes-project/

 

https://www.youtube.com/watch?v=nyMVj77fIwQ

 

  Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej ProSPeReS (nr 101034230)

 

 

 

Opracowała:

Maja Skoczyńska

St. Specjalista Zespołu Funduszy Pomocowych KSP

 

 

 

On May 31-June 2, 2023, at the Higher Theological Seminary in Łódź was held the first pilot training for representatives of Places of Worship in the field of securing sacred places and religious events   as a part of the project entitled "Protection System for large gatherings of People in Religious Sites — ProSPeReS", co-financed by the Internal Security Fund Police (ISFP). The training was attended by representatives of the Warsaw I District Police Unit and the Counter-Terrorism Unit as co-leaders, as well as a representative of the European Funds Unit of the Warsaw Metropolitan Police Headquarters (WMP), project supervisor on behalf of teh WMP , as an observer of the event.

 

The ProSPeReS project aims to increase the level of protection in Places of Worship while maintaining a balance between security measures and the open nature of these places. As part of the project, activities were carried out to assess European security, and then effective solutions were designed in the field of protection methods, procedures, individual and team equipment, crime prevention and counteracting and implementing the "Security-by-design" concept. The project assumptions are in line with the EU acquis, in particular with the EU 2021 Agenda on combating terrorism, and directly correspond to the anti-terrorism policy. They are also part of activities aimed at increasing the resistance of facilities to terrorist threats and building social awareness of these threats.

 

The leader of the project is the University of Łódź, while the partners are, among others: the Warswa Metropolitan Police Headquarters, the Provincial Police Headquarters in Łódź, Hellenic Police, WSB Academy in Dąbrowa Górnicza, Archdiocese of Łódź, Jewish Community in Warsaw, IERA MITROPOLIS IOANNINON - Church in Greece, Main School of Fire Service, CARDET - Cyprus Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology.

 

The topic discussed during the training by the police officers of the WMP was "The planning process to protect religious places and events". In addition, representatives of sacred buildings had the opportunity to familiarize themselves with the types of threats, including the possibility of carrying out potential terrorist attacks, the method of counteracting and detecting these threats, as well as the methodology of estimating and assessing risk in the protection of Places of Worship.

 

In addition, the beneficiaries of the project participated in a practical training conducted in the Archcathedral Basilica of St. Stanisław Kostka in Łódź, during which the clergy practiced reconnaissance and examination of the area in terms of potential threats, including a terrorist attack.

 

The second edition of the pilot training will take place at the Ec-Chaim Synagogue in Warsaw on June 12-14, 2023.

Powrót na górę strony