Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie konsorcjum projektu SAFE STADIUM

Data publikacji 03.02.2023

W dniach 30 – 31 stycznia 2023 r. w Rzymie, odbyło się spotkanie konsorcjum projektowego w ramach przedsięwzięcia pn. „SAFE STADIUM – Integrated large sport facilities protection system supporting CBRNe security of mass events”, współfinansowanego z Programu Komisji Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF Police). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, a także Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji.

 

Organizatorem spotkania była Poliklinika Gemelli w Rzymie – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Pozostałymi członkami spotkania byli przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Narodowego Instytutu Technologii Lotniczej – INTA (Hiszpania), Bawarskiej Szkoły Służby Cywilnej (Niemcy), Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Policji hiszpańskiej, Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi, Klubu piłkarskiego Real Madryt oraz Międzynarodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ISEMI (Słowacja).

Podczas spotkania członkowie konsorcjum projektowego mieli okazję zaprezentować dotychczas zrealizowane działania i ich rezultaty. Pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniom administracyjnym projektu oraz związanym z promocją i rozpowszechnieniem wiedzy na temat przedsięwzięcia. Ponadto omówiono koncepcję ćwiczeń zaplanowanych na 2024 r., a także rekomendacje dotyczące sprzętu służącego zabezpieczeniom stadionów czy również technologii informacyjno-komunikacyjnej. Podczas drugiego dnia uczestnicy spotkania przyjrzeli się szczegółom opracowywania procedur narzędzi i planów zabezpieczenia stadionów i uzgodnili wspólnie dalsze działania mające na celu przygotowanie programu szkoleniowego.

Na zakończenie spotkania lider projektu – dr hab. Michał Bijak podziękował wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu oraz za dotychczasową owocną pracę na rzecz projektu, wyrażając nadzieję na dalszą efektywną współpracę oraz obecność członków konsorcjum podczas demonstracji działań służb w zdarzeniu z udziałem CBRN, zaplanowanej na maj 2023 r. w Polsce.

Opracowała:
Maja Skoczyńska
Zespół Funduszy Pomocowych KSP


The meeting of SAFE STADIUM Project’s Consortium
On January 30-31, a meeting of the project consortium in Rome was held as part of the project entitled "SAFE STADIUM - Integrated large sport facilities protection system supporting CBRNe security of mass events", co-financed by the European Commission's Internal Security Fund (ISF Police). The meeting was attended by representatives of the Warsaw VII District Police Unit, the Counter-terrorism Police Unit, as well as the European Funds Unit of the Warsaw Metropolitan Police Headquarters.

The meeting was organized by the Gemelli Polyclinic in Rome – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. The other members of the meeting were representatives of the University of Lodz, the National Institute of Aerospace Technology – INTA (Spain), the Bavarian School of Civil Service (Germany), the Voivodeship Police HQ in Lodz, the Spanish Police, the Municipal Arena of Culture and Sport in Lodz, the Football Club Real Madrid and International Security and Emergency Management Institute - ISEMI (Slovakia).

During the meeting, members of the project consortium had the opportunity to present the activities carried out so far and their results. The first day was devoted to administrative issues related to the project and related to the promotion and dissemination of knowledge about the project. In addition, the concept of exercises planned for 2024 was discussed, as well as recommendations regarding the equipment used to secure stadiums or information and communication technology. During the second day, the participants of the meeting looked at the details of the development of procedures for tools and stadium security plans and jointly agreed on further actions to prepare the training program.

At the end of the meeting, the project leader - dr hab. Michał Bijak thanked everyone for participating in the meeting and for the fruitful work for the project so far, expressing hope for further effective cooperation and the presence of the consortium members during the demonstration of the services' activities in the incident involving CBRN, scheduled for May 2023 in Poland.

 

  • Spotkanie konsorcjum projektu SAFE STADIUM
    Spotkanie konsorcjum projektu SAFE STADIUM
  • Spotkanie konsorcjum projektu SAFE STADIUM
    Spotkanie konsorcjum projektu SAFE STADIUM
  • Spotkanie konsorcjum projektu SAFE STADIUM
    Spotkanie konsorcjum projektu SAFE STADIUM
Powrót na górę strony