Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Radary ISKRA-1 użytkowane zgodnie z prawem

Data publikacji 27.09.2013

Nie ma żadnych okoliczności do wycofywania z użytkowania posiadanych przez Policję radarowych mierników prędkości typu Iskra-1. Wszystkie są użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polska Policja dysponuje 480 urządzeniami pomiarowymi typu ISKRA-1 Urządzenia te, zgodnie z wymogami prawnymi, zanim zostały zakupione musiały uzyskać potwierdzenie, że zostały wprowadzone do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami w zakresie prawa metrologicznego:
1) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (z późn. zm.) Prawo o miarach;
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z późn. zm.) w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli;
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych;
4) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1663 - zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r.).

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (radarowe, laserowe, prędkościomierze kontrolne) podlegają prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną (§ 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r.).

Stosowane przez Policję wszystkie przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, w tym również radarowe mierniki prędkości posiadają ważne decyzje zatwierdzenia typu wydane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz aktualne świadectwa legalizacji (pierwotnej lub ponownej) wydawane na okres do 13 miesięcy przez Dyrektorów Okręgowych Urzędów Miar, potwierdzające, że przyrządy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

Jedynym właściwym organem do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie poprawności wprowadzenia do obrotu i użytkowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, w tym również ręcznych radarowych przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, jest Prezes Głównego Urzędu Miar, który jest wydawcą decyzji zatwierdzenia typu przedmiotowych przyrządów pomiarowych.

Zgodnie z polskim prawem, jedynie Prezes Głównego Urzędu Miar,mógłby cofnąć zatwierdzenie typu, jeżeli przyrządy pomiarowe, wykonane zgodnie z zatwierdzonym typem, posiadałyby wady utrudniające ich zamierzone użytkowanie. Prezes może cofnąć zatwierdzenie typu w przypadku stwierdzenia, że przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania są niezgodne z zatwierdzonym typem lub nie spełniają wymagań lub ograniczenia, określone w decyzji zatwierdzenia typu, nie są przestrzegane.

Do dnia dzisiejszego do Policji nie wpłynęła informacja o podjęciu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar decyzji o cofnięciu zatwierdzenia typu przedmiotowego urządzenia.

Do rzekomo błędnych wskazań pomiaru prędkości może dojść wyłącznie w sytuacji, kiedy są one użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi. Okazuje się, że to właśnie znajomość instrukcji obsługi urządzenia do pomiaru prędkości oraz odpowiednie przeszkolenie użytkowników końcowych w tym zakresie jest podstawowym i niezbędnym warunkiem do właściwego użytkowania i dokonywania prawidłowych pomiarów prędkości pojazdów czy też weryfikowania otrzymanych wyników.

Brak wystarczającej wiedzy i niski poziom wyszkolenia użytkowników końcowych jest kluczowym elementem i powodem ciągłych spekulacji medialnych, sugerujących niezgodne z prawem działania Policji w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Aby wyeliminować ewentualną możliwość użytkowania, niezgodnego z instrukcją, wprowadzone zostaną dodatkowe szkolenia policjantów z obsługi tych mierników.

Na wyposażeniu Policji, oprócz Iskier-1 wykorzystywane są również inne radarowe mierniki prędkości (około tysiąc sztuk). One także użytkowane są tych samych zasadach co Iskry-1 czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdyby – hipotetycznie – wątpliwości co do stosowania Iskier-1 mogły być zasadne - to rodziły by się pytania o legalność dalszego użytkowania także i tych urządzeń.

Jednocześnie, w celu utrzymania standaryzacji i jakości wprowadzanych na wyposażenie Policji urządzeń do pomiaru prędkości, oraz kontroli nad przestrzeganiem wymogów wynikających z prawa metrologicznego, rozważany jest powrót do zakupów centralnych mierników prędkości.

KGP

Powrót na górę strony