Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczne drogi Europy"

Data publikacji 22.12.2010

Wypracowanie wspólnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego wg zaleceń UE”, to drugi projekt zrealizowany przez Wydział Ruchu Drogowego KSP w ramach programu UE Leonardo da Vinci i dziesiąty Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusze stołecznej drogówki w 6-osobowych grupach odbyli 1 tyg. wymianę doświadczeń w stołecznych policjach Norwegii oraz Niemiec. Zagadnienia dotyczące podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ujednolicenia form i metod wykonywanych obowiązków służbowych przez policjantów Unii Europejskiej – stanowiły główny temat spotkań.

W Norwegii warszawskich policjantów gościła National Mobile Police (NMP) z siedzibą w Stavern. Funkcjonariusze podczas wizyty zostali zapoznani ze strukturą norweskiej policji, jak również technikami pracy policjantów policji drogowej pełniących służbę zarówno na terenie stolicy Oslo jak i poza miastem. Zrealizowany w NMP program zakładał możliwość zapoznania się policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP z kwestiami dotyczącymi dziedzin priorytetowych dla policjantów stołecznej drogówki, m.in.: z problemem monitorowania i nadzoru nad ruchem drogowym, w szczególności ze sposobami zwalczania najbardziej niebezpiecznych wykroczeń, takich jak: jazda z nadmierną prędkością, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz kierowanie pod wpływem alkoholu, naruszenia przepisów dotyczących transportu drogowego oraz metody pracy przy likwidacji skutków zdarzeń drogowych. Stołeczni funkcjonariusze mieli również możliwość uczestniczyć w pracy lokalnej drogówki na tzw. check – point'ach, gdzie w sposób kompleksowy kontrolowane były pojazdy zarówno osobowe, jak i transport drogowy.
W Niemczech warszawska drogówka zapoznała się z działaniami berlińskiej drogówki m.in. w zakresie długofalowych działań zmierzających do minimalizacji tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych poprzez działania profilaktyczne. Prowadzone one są przede wszystkim wśród osób należących do największej grupy ryzyka (dzieci w wieku szkolnym oraz osoby powyżej 60 lat). W celu zdiagnozowania efektywności działań profilaktycznych prowadzona jest analiza stanu bezpieczeństwa, która obejmuje ostatnie 3 lata. Na jej podstawie można zauważyć czy podjęte działania przynoszą oczekiwane efekty.

Istotną rolę w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wsparcie policji berlińskiej przez lokalne media, które pełnią funkcję łącznika, pomiędzy mieszkańcami a policją, poprzez nagłaśnianie wszystkich działań prewencyjnych prowadzonych w Berlinie oraz przedstawiając wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym.

Dość szokującym, ale skutecznym pomysłem, jest umieszczenie przed siedzibą policji berlińskiej słupa ogłoszeniowego, na którym umieszczona jest aktualna liczba osób zabitych w wypadkach drogowych zaistniałych na terenie miasta. Liczba ta jest na bieżąco aktualizowana przez zespół profilaktyki policyjnej, a jej zadaniem jest oddziaływanie na świadomość mieszkańców Berlina – uczestników ruchu drogowego. Tablica zawiera imiona i nazwiska osób które zginęły w wypadkach drogowych, okoliczności wypadku i kategorii uczestnika-ofiary (kierowca, pieszy, rowerzysta, itp.). Dane te umieszczone są za zgodą rodzin ofiar, przekonanych, że to właśnie w ten sposób również i oni ograniczą nieszczęścia innych ludzi w przyszłości.
W poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w dużej mierze zaangażowane są podmioty pozapolicyjne tj.: urzędy, szkoły, projektanci dróg. Jednym z nowatorskich rozwiązań, które jest systematycznie wprowadzane przez władze miasta, jest umieszczanie w sąsiedztwie szkól urządzeń bezpieczeństwa, informujące kierowców o prędkości z jaką poruszają się w rejonie przejścia dla pieszych w okolicy szkoły. W przypadku przekroczenia prędkości wyświetlany jest komunikat „Zwolnij!”, a w przypadku kiedy kierowca jedzie z prędkości dopuszczalną, wyświetlany jest napis „Dziękuję!”.

Projekt został zakończony, ale zdobyte podczas wymian doświadczenia będą służyć w najbliższym czasie do:
- Opracowania i przygotowania programów szkoleniowych na bazie których przeszkoleni zostaną funkcjonariuszy stołecznej drogówki;
- Wypracowania nowych metod i sposobów pracy policji drogowych na rzecz bezpieczeństwa obywateli;

Współpraca z partnerami projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na europejskich drogach będzie kontynuowana.

Każdy z uczestników otrzymał Certyfikat oraz dokument Europass Mobility.

  

“Safety roads of Europe – working out the common system of traffic road security in the light of EU recommendation” is the second project completed by WMP Traffic Department in the frame of EU programme Leonardo da Vinci and the tenth of the Warsaw Metropolitan Police.

Officers of capital WMP Traffic Department in 6-person groups completed a 1 week exchange of experience in the capital Police of Norway and Germany. Issues relating to improving road safety and to align the forms and methods of performance of official duties by the police of the European Union - were the focus of the meetings.

In Norway, the police officers from WMP visited National Mobile Police (NMP) in Stavern. Officers were briefed during a visit with the structure of the Norwegian police, as well as techniques for working traffic police officers serving both in the capital Oslo and around the city. Carried out in NMP program projected give the opportunity to learn about the issues of priority areas for capital police officers from Traffic Department, among others: the problem of monitoring and supervision of traffic, in particular how to combat the most dangerous offenses such as driving speeding, no use of seat belts and driving under the influence of alcohol, violation of the provisions relating to road transport and working methods of the liquidation of the consequences of road accidents. Capital police officers also have the opportunity to participate in the work of the local Traffic Department in: check - point's, where in a comprehensive way, both vehicles were controlled cars and road transport.

In Germany, the Warsaw Traffic Department acquainted with activities of the Berlin Traffic Department such as: long-term measures to minimize the tragic consequences of road accidents through preventive actions. They are conducted primarily among persons belonging to the highest risk group (children of school age and adults over 60 years). In order to diagnose the effectiveness of prevention activities carried out an analysis of the security situation, which includes the last three years. On that basis it can be seen that actions taken are delivering the expected results.
Important role in improving road safety is to assist the police in Berlin by the local media, which acts as a liaison between residents and the police, through the advocacy of all the preventive measures carried out in Berlin as well as providing traffic accidents with fatal outcome. Quite shocking, but effective idea is to place in front of the Berlin Police Headquarters the advertising column, which put the current number of people killed in road accidents occurred in the city. This number is constantly being updated by a team of police prevention, and its mission is to impact on the consciousness of the inhabitants of Berlin - road users. Array contains the names of persons who died in road accidents, the circumstances of the accident and the participant-victim categories (driver, pedestrian, cyclist, etc.). These data are placed with the consent of the families of victims believe that it is precisely in this way, they also reduce other people's misfortune in the future.
To improve road safety in large part involve a party from outside the police: offices, schools, road designers. One of the innovative solutions that are systematically adopted by the city, is to put schools in the vicinity of safety devices, informing drivers about the speed with which they move in a pedestrian area near the school. In the case of speeding the message "Slow down!", In the case when the driver goes to the speed limit, you receive the message "Thank you."

The project was completed, but the experience gained during the exchanges will serve in the near future to:
- The development and preparation of training programs on the basis of which the officers from Warsaw Traffic Department will be trained;
- Developing new methods and ways of working police road safety for citizens;

Cooperation with project partners to improve safety on European roads will continue.

Each participant received a certificate and the Europass Mobility.
 

Powrót na górę strony