Zakres działalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji

Strona w budowie.

Komendant Stołeczny Policji zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Stołeczny Policji podlega Komendantowi Głównemu Policji.

Komendanta Stołecznego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendant Stołeczny Policji jest przełożonym wszystkich policjantów w garnizonie stołecznym Policji.

Komendant Stołeczny Policji określa właściwość terytorialną komend Policji na terenie swojego działania

Koordynuje funkcjonowanie wszystkich jednostek Policji w garnizonie stołecznym Policji.

Komendant Stołeczny Policji podejmuje decyzje w sprawach:

 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komendzie stołecznej Policji;
 • tworzenia lub likwidacji komisariatu specjalistycznego Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji oraz przekształcania jego struktury organizacyjnej i etatowej;
 • ustalania struktury organizacyjnej i etatowej ośrodka szkolenia Policji, z zachowaniem liczby etatów policyjnych przyznanych przez Komendanta Głównego Policji.

Komendant Stołeczny Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Stołecznej Policji.

Komenda Stołeczna Policji to centralna jednostka garnizonu stołecznego Policji, nadrzędna wobec wszystkich jednostek Policji w garnizonie stołecznym.

Zakres działalności Komendy Stołecznej Policji to między innymi:

1) inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych jednostek Policji, ukierunkowanych na:

 • tworzenie warunków do efektywnego działania społecznych ogniw profilaktycznych,
 • opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem
 • problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach zapobiegania tej przestępczości i zjawiskom,
 • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego; ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych;

2) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

3) realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;

4) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

5) edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, wód i terenów przywodnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, na wodach i na tych terenach; a także organizowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych.

W Komendzie Stołecznej Policji wydawane jest czasopismo „Stołeczny Magazyn Policyjny” oraz prowadzony jest serwis internetowy "Komenda Stołeczna Policji", na którym znajdziesz informacje o innych jednostkach Policji w garnizonie stołecznym Policji.

Główna siedziba Komendy Stołecznej Policji znajduje się przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

W Komendzie Stołecznej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Dodatkowe informacje:

Kierownictwo Garnizonu Stołecznego Policji

Komendy Rejonowe Policji

Komendy Powiatowe Policji

Komisariaty Specjalistyczne Policji

Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Pliki do pobrania

 • 106.6 KB
  Informacja o zakresie działalności Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej policji - tekst łatwy do czytania (ETR)
Powrót na górę strony