Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Komenda Stołeczna Policji (KSP) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Stołecznej Policji.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-07-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-02-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 14 lutego 2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkom. Jacek Wiśniewski, adres poczty elektronicznej jacek.wisniewski1@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 33 816. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wydziału Komunikacji Społecznej zarządzającego stroną internetową Komendy Stołecznej Policji znajduje się w budynku Komendy Stołecznej Policji na ul. Nowolipie 2 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku od strony Placu Bankowego oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro obsługi interesantów. Biuro obsługi interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z usługi tłumacza PIM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

W biurze obsługi interesanta znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

Po prawej stronie od wejścia znajdują się trzy aparaty telefoniczne pracujące w sieci wewnętrznej, w tym jeden na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu osobie poruszającej się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KSP odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KSP, który odbiera gości z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się po lewej stronie biura obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie kontroli ruchu osobowego.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia, za kioskiem prasowym. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Sekcja Doboru Kadr Komendy Stołecznej Policji mieści sie przy Al. Solidarności 126 w Warszawie – wyłącznie w sprawach doboru

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy na gmachu budynku od ulicy Al. Solidarności oraz tablicą informacyjną od wewnętrznej strony budynku. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia wraz z barierką. Po prawej stronie od wejścia w pomieszczeniu przejściowym znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia przejściowego i poruszają się po terenie pomieszczeń w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KSP (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które otwierają tylko osoby do tego upoważnione. W budynku, na parterze jest poczekalnia. Budynek nie jest wyposażony w windy.

Toaleta (dostępna dla interesantów) znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do wejścia głównego prowadzi pochylnia.

Obiekt nie posiada żadnych dedykowanych miejsc parkingowych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty budowane)  – Roman Bogacki Wydział Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 38 31, e-mail;  roman.bogacki@ksp.policja.gov.pl

Powrót na górę strony