Pozwolenia na broń palną dla osób fizycznych

Data publikacji 10.03.2011


ZAŁĄCZNIKI DO PODANIA O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ OSOBIE FIZYCZNEJ (w każdym celu):
    

 •  Orzeczenia: lekarskie i psychologiczne, z których wynika, że dana osoba może dysponować bronią w myśl ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji /tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm./ - patrz nasza strona: "Wykaz lekarzy i psychologów". ( podstawa prawna - art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji).
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokosci 242 zł, tytułem - "pozwolenie na broń " na konto
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  z dopiskiem: opłata skarbowa "za pozwolenie na broń".
 • Fotografia o wymiarach 3x4 cm.

    
    
Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczenstwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w szczególności:
    

 • dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia:

     - stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;
    

 • dla pozwolenia na broń do celów łowieckich:

     - posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
    

 • dla pozwolenia na broń do celów sportowych:

    - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
    - posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji,
    - posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;
    

 • dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych:

     - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,
     - zaswiadczenie potwierdzające czynny udział w działalnosci statutowej ww. stowarzyszenia;
    

 • dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich:

     - udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;
    

 • dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych:

    - udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;
    

 • dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych:

    - posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim
    - udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich
    
 W podaniu o wydanie pozwolenia na broń powinny być umieszczone m. in. dane dot. dowodu osobistego (seria i nr dowodu osobistego, data wydania oraz organ wydajacy). Powyższe niezbędne jest do wydania zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni.

 • z obowiazku złożenia orzeczen: lekarskiego i psychologicznego zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową - art. 15 ust. 6 ustawy o broni i amunicji.W/w funkcjonariusze dostarczają stosowne zaświadczenie z miejsca pracy.

 Zgodnie z treścia art. 15 ust. 4a ustawy o broni i amunicji przepisów art. 15 ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505), ubiegających się lub posiadających dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.(brzmienie przepisu obowiazujace po dniu 30 listopada 2015 r.)
 Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "opłata skarbowa podlega zwrotowi od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia)".
    O zwrot przedmiotowej opłaty należy zwrócić się bezpośrednio do w/w urzędu.

Osoba ubiegająca się o broń palną myśliwską w celu łowieckim winna przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowania ( zaświadczenie z PZŁ, legitymacja członkowska PZŁ)
 

Powrót na górę strony