Opłaty skarbowe

Data publikacji 29.01.2009

Od dnia 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzię funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 

Zgodnie z art. 6 ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania stosownego zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej albo wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wykaz niektórych stawek opłat skarbowych w sprawach dot. broni.

 

Lp.
 
Przedmiot opłaty skarbowej
 
Stawka
 
1
 
Pozwolenie na broń udzielane osobie fizycznej
 
242 zł
 
2
 
Pozwolenie na broń udzielane osobie prawnej - broń „na świadectwo"
 
1193 zł
 
3
 
Pozostałe zaświadczenia wydane na wniosek strony( w tym zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni i nowe Legitymacje Posiadacza Broni wydane w przypadku zagubienia lub zniszczenia starej legitymacji)  17 zł
 
4
 
Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej cech użytkowych
 
82 zł
 
5
 

Europejska Karta Broni Palnej
 

105 zł
 
  Dopuszczenie do posiadania broni "na świadectwo" 10 zł

 

Zmiana decyzji administracyjnej dotyczącej wydania pozwolenia na broń dokonana w trybie art. 155 k.p.a. nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie ze stanowiskiem zawartym w opinii prawnej wydanej przez radcę prawnego Gabinetu Komendanta Głownego Policji  - nr Gpp-3925/3893/15 z dnia 11.05.2015 r.)

 

Powrót na górę strony