INFORMACJE DLA FIRM / INSTYTUCJI

INFORMACJE DLA INSTYTUCJI

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że wszystkie patrole ruchu drogowego na terenie Warszawy wyposażone są w terminale z bezpośrednim dostępem do SEWIK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji) i na bieżąco wprowadzane są dane ze zdarzenia drogowego do wyżej wymienionego systemu.

W związku z powyższym informacje o zdarzeniach drogowych zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń, są udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym, w formie wydruku z KSIP w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym” on-line i nieodpłatnie.

Administratorem wskazanych danych na potrzeby firm ubezpieczeniowych jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakres przekazywanych danych określa art. 136 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który obejmuje:

  • datę i godzinę wypadku, miejscowość i nazwę ulicy lub numer drogi;
  • markę i numery rejestracyjne pojazdów;
  • imiona i nazwiska, numery PESEL (o ile zostały nadane) kierujących pojazdami; w przypadku nieposiadania numeru PESEL – datę urodzenia;
  • imiona i nazwiska, numery PESEL (o ile zostały nadane) innych uczestników wypadku; w przypadku nieposiadania numeru PESEL – datę urodzenia;
  • nazwę zakładu ubezpieczeń i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  • wskazanie przyczyny wypadku, jeżeli ją ustalono i osoby sprawcy albo osoby, której przedstawiono zarzut lub przeciwko której skierowano wniosek o ukaranie do sądu albo informację o wystąpieniu o wszczęcie postępowania karnego.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności  ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, sąd, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek/podanie zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

W przypadkach wymagających udzielenia informacji niezawartych w systemie, korespondencję należy kierować:

  • w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, podpisem osobistym na adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP pod adresem: /663a5cqcqi/wrdszkody
  • w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres  poczty elektronicznej wrd@ksp.policja.gov.pl
  • w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, osobiście, na adres Wydział Ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa.

Do wniosku/podania powinno być dołączone pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu zakładu ubezpieczeń (nie dotyczy osób wskazanych w KRS   jako uprawnionych do reprezentowania zakładu ubezpieczeń). Pełnomocnictwo powinno wskazywać, iż obejmuje umocowanie do występowania do Policji z wnioskami/podaniami o udzielenie ww. informacji oraz udostępnienie zebranych materiałów.

Wniosek/podanie powinno zawierać uzasadnienie, określające, że dane materiały są niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia drogowego.

Powrót na górę strony