Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji .

Data publikacji strony internetowej:

2009-01-27

Data ostatniej dużej aktualizacji:

2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • liki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 28 marca 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością informacyjno - komunikacyjną, cyfrową lub architektoniczną prosimy o kontakt z niżej wymienionymi koordynatorami z Zespołu ds. dostępności KSP.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  • koordynator do spraw dostępności informacyjno – komunikacyjnej - podkom. Jacek Wiśniewski, Wydział Komunikacji Społecznej KSP tel. 47 72 33 816, 47 723 76 76, e-mail; jacek.wisniewski1@ksp.policja.gov.pl
  • koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty użytkowane przez jednostki i komórki organizacyjne KSP) – Ewa Socha Wydział Administracyjno- Gospodarczego KSP tel. 47 723 74 47, e-mail; ewa.socha@ksp.policja.gov.pl
  • koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty budowane)  – Roman Bogacki Wydział Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 38 31, e-mail; roman.bogacki@ksp.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji mogą znajdować się multimedialne treści , w przypadku których administrator nie jest w stanie zapewnić dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W takim przypadku prosimy o kontakt z rzecznik.prasowy@ksp.policja.gov.pl, w celu zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do tego elementu, zgodnie z Ustawą z dn. 08.05.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Art. 7 pkt.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji usytuowany jest w dwóch budynach:

Główna siedziba Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji znajduje się przy ul. Waliców 15 w Warszawie. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz numerem od strony ul. Waliców oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście do Wydziału Ruchu Drogowego KSP usytuowane jest od strony ul. Waliców, obok znajduje się także brama wjazdowa prowadząca na wewnętrzny dziedziniec wydziału. Budynek posiada cztery piętra, na parterze przy wejściu znajduje się m.in. punkt obsługi interesanta oraz pomieszczenie  służby dyżurnej. Policjanci pełniący funkcje dyżurnego oraz pracownicy ze stanowiska obsługi interesanta nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Ruch osobowy i samochodowy na terenie obiektu nadzorowany jest przez policjantów pełniących funkcję dyżurnego oraz pracowników z punktu obsługi interesanta.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Petenci po podaniu celu przybycia i spisaniu danych osobowych przez pracownika z punktu obsługi interesanta podejmowani są przez policjanta w asyście którego mogą poruszać się po terenie Wydziału. Na terenie Wydziału nie ma wyznaczonych specjalnych pokoi do przyjmowania interesantów. Osoby zainteresowane obsługiwane są w pokojach służbowych lub w wyznaczonej sali tradycji. Dostęp do pomieszczeń poszczególnych sekcji nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy, a także nie ma oznaczenia numeracji pięter.

W budynku nie ma wyznaczonych specjalnych toalet dla interesantów, znajdują się one na każdej kondygnacji budynku biurowego – są dostępne zarówno dla policjantów jak i petentów. Toalety podzielone są na męskie i damskie. Na parterze po lewej stronie wejścia do budynku znajduje się odpowiednio oznakowana toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.  

Przed budynkiem przy ul. Waliców 15 wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Drugi budynek Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji znajduje się przy ul. Karolkowej 46 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku od strony ul. Karolkowej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne na teren obiektu przy ul. Karolkowej 46  stanowi brama znajdująca się od strony ul. Karolkowej zabezpieczona opuszczanym szlabanem. Po lewej stronie wejścia na parterze budynku wielokondygnacyjnego znajduje się pomieszczenie personelu bezpieczeństwa, który nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Personel nadzoruje ruch osobowy i samochodowy na terenie obiektu. Budynek biurowy składający się z parteru oraz dwóch pięter znajduje się po prawej stronie budynku wielokondygnacyjnego, do którego prowadzą dwie klatki schodowe A i B.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren obiektu odbywa się w asyście wyznaczonej osoby, która odbiera gościa oczekującego przy wejściu głównym do obiektu. W całym obiekcie Wydziału nie ma wyznaczonych specjalnych pokoi do przyjmowania interesantów. Osoby zainteresowane obsługiwane są w pokojach służbowych lub w specjalnie wyznaczonej sali profilaktyki. Dostęp do pomieszczeń poszczególnych sekcji nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy, a także nie ma oznaczenia numeracji pięter.

W budynku nie ma wyznaczonych toalet dla interesantów, znajdują się one na każdej kondygnacji budynku biurowego. Toalety podzielone są na męskie i damskie. Nie są one przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Interesanci mogą parkować pojazdy na miejscach parkingowych  usytuowanych przy ulicach poza terenem obiektu przy ul. Karolkowej 46 w strefie płatnego parkowania.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Powrót na górę strony