Aktualności

KARTA ROWEROWA - PIERWSZYM PRAWEM JAZDY

Data publikacji 09.04.2024

Karta rowerowa obowiązuje między 10 a 18 rokiem życia i upoważnia do kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego (UTO), pojazdem zaprzęgowym oraz wózkiem rowerowym przewożąc inną osobę. Policjanci pomagają w przygotowaniu oraz egzaminowaniu chętnych do uzyskania "pierwszego prawa jazdy".

Uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia mogą uzyskać kartę rowerową w szkole podstawowej, do której uczęszczają. Natomiast osoby niebędący uczniami szkoły podstawowej mogą to zrobić w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców. Przygotowanie i egzamin na kartę rowerową przeprowadzają nauczyciele szkoły podstawowej po specjalistycznym przeszkoleniu z zakresu ruchu drogowego, policjant, egzaminator lub instruktor.

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest KARTA ROWEROWA lub PRAWO JAZDY kategorii AM (14 lat), A1 (16 lat) , B1 (16 lat) lub T (16 lat) - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Osoby PEŁNOLETNIE mogą poruszać się po drogach rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego BEZ UPRAWNIEŃ, co jednak nie zwalnia ich z obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, kartę rowerową WYDAJE NIEODPŁATNIE, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1)  dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia, niezależnie z jakiego przedmiotu, sam dobiera metodykę szkolenia i środki dydaktyczne. Nie ma też żadnych przeszkód, aby w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela uczestniczyły również inne osoby, które (z racji swojej wiedzy, funkcji, doświadczenia etc.) mogą wspomóc proces dydaktyczny. A więc w zajęciach przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej mogą uczestniczyć również policjanci mający odpowiednią wiedzę i potrafiący ją wykorzystać w kontaktach z dziećmi. Zajęcia mogą być również prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców posiadającym spełnienie dodatkowych wymagań, o ile dyrektor szkoły zawarł porozumienie z danym ośrodkiem o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek.

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a nie będących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor.


Sprawdzenie tych umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: TEORETYCZNEJ i PRAKTYCZNEJ.

Policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wspomagają dyrektorów szkół podstawowych w przygotowaniu dzieci do egzaminu na kartę rowerową i przeprowadzeniu takiego egzaminu. W celu podjęcia współpracy DYREKTOR szkoły podstawowej powinien zwrócić się pisemnie do NACZELNIKA Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji z podaniem liczby dzieci przewidzianych do egzaminowania oraz telefonem kontaktowym w celu umówienia terminów spotkań. Każde dziecko przystępujące do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną oraz WYPEŁNIONY "ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ". Jest to druk MEN-VI/28, który powinien być dostępny w szkole, ale można go również pobrać w poniższym załączniku.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu (w przypadku uczniów szkół podstawowych) kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły.

Kontakt:
tel. 47 723-77-86
e-mail: wrd.sps@ksp.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

  • 31 KB
Powrót na górę strony