Aktualności

ZANIECZYSZCZENIA DRÓG ZWIĄZANE Z POJAZDAMI PROWADZĄCYMI PRACE BUDOWLANE

Data publikacji 12.03.2024

Na terenie m.st. Warszawy realizowane są różnego rodzaju inwestycje, projekty i modernizacje. Najczęściej wiąże się to z przebudową lub budową nowego obiektu, a co za tym idzie z możliwymi utrudnieniami w ruchu drogowym powodowanymi przez pojazdy wyjeżdżające z budowy…

Wyjazd z terenu budowy, to często newralgiczne miejsce, w rejonie placu budowy. W tym właśnie obszarze najczęściej dochodzi do utrudnień w ruchu drogowym. Przyczyną tego są pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z budowy, a tak naprawdę problemem jest to błoto naniesione na jezdnię, które spadło z kół. Zanieczyszczenia te stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi. Błoto na jezdni to przede wszystkim zagrożenie dla kierowców, ponieważ wydłuża drogę hamowania, co może przyczyniać się do powstawania zdarzeń drogowych.

Do obowiązków kierownika budowy należy m.in. dbanie o bezpieczeństwo i stan drogi w rejonie budowy. Natomiast to kierujący pojazdem powinien oczyszczać go przed wyjazdem z budowy.

     

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (art. 5. ust. 1. pkt. 4) „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Wykonanie ww. obowiązków na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych, co zostało zapisane w art. 5. ust. 2.

Jeżeli jednak już dojdzie do zanieczyszczenia drogi, powinno być ono jak najszybciej usunięte – oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

         Na terenie Warszawy widywane są sprzęty, które oczyszczają jezdnie z błota pozostawionego przez pojazdy wyjeżdżające z budowy…

 

  

 

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń (art. 91) „Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”, dlatego trzeba liczyć się z konsekwencjami, jeśli błoto lub inne zanieczyszczenia pozostaną na drodze publicznej.

Powyższy przepis służy ochronie porządku, ale i bezpieczeństwu na drodze publicznej. Wykroczenie to może zostać popełnione poprzez zanieczyszczenie nie tylko jezdni, ale także pobocza i drogi dla pieszych, ponieważ te elementy tworzą właśnie drogę, zgodnie z definicją ustawy Prawo o ruchu drogowym (art.2) – „droga ‒ budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane, stanowiąca całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń (art. 102) „Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Odpowiedzialność z Kodeksu Karnego pojawia się, gdy zabrudzenie drogi przyczyni się do wypadku drogowego. Zgodnie z kodeksem karnym art.  177 § 1 –Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, co jest zapisane w art.  177§ 2 KK.

         Zgodnie z art. 45. ust. 1. pkt. 9 ustawy PRD w związku z art. 91 KW za zaśmiecanie lub zanieczyszczenie drogi publicznej policjant może nałożyć mandat od 50 do 200 złotych.