Sekcja d/s Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych WPA KSP

Data publikacji 13.02.2009

Do zakresu działania Sekcji należy międz innymi:

1.    Dokonywanie oceny planów ochrony lub aneksów do planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń oraz transportów podlegających obowiązkowej ochronie i przygotowanie ich do przedłożenia w celu uzgodnienia Komendantowi Stołecznemu Policji.

2.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odmowy uzgodnienia planów ochrony lub aneksów do planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń oraz transportów podlegających obowiązkowej ochronie.

3.    Opiniowanie „programów ochrony lotnictwa cywilnego”.

4.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, zmiany i cofania decyzji na posiadanie broni „na świadectwo”, m.in. dla:

-        podmiotów wykonujących koncesjonowaną działalność gospodarczą
         w zakresie ochrony osób i mienia,

-        wewnętrznych służb ochrony,

-        straży marszałkowskiej,

-        straży parkowej,

-        straży leśnych,

-        straży rybackiej,

-        straży miejskich,

-        straży ochrony kolei,

-        organizatorów kursów, kształcących w zawodzie pracownika ochrony.

5.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dopuszczeń do pracy z bronią „na świadectwo” dla osób nie posiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. dla:

-        strażników straży miejskich,

-        strażników straży marszałkowskiej

-        f-szy straży ochrony kolei,

-        f-szy inspekcji transportu drogowego.

oraz organizowanie  egzaminów w powyższych sprawach.

6.    Opiniowanie osób i podmiotów gospodarczych w postępowaniach toczących się przed ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia zakresu działalności gospodarczej lub formy usług oraz cofania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją  oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

7.    Opiniowanie osób i podmiotów gospodarczych w postępowaniach toczących się przed Wojewodą Mazowieckim oraz Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w sprawach wydawania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

8.    Protokólarne stwierdzanie spełnienia wymagań technicznych magazynów broni i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji będących w posiadaniu specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

9.    Wykonywanie czynności nadzorczych i kontrolnych:

- nad koncesjonowanymi podmiotami gospodarczymi spełniającymi wymogi stawiane specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym oraz wewnętrznymi służbami ochrony,

- nad  organizatorami kursów, kształcących w zawodzie pracownika ochrony, w   zakresie posiadanej broni „na świadectwo”,

- nad uzbrojonymi formacjami, powołanymi na zasadach odrębnych ustaw, w zakresie przewidzianym dla Policji.

10.  Kontrola koncesjonowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

11.  Dokonywanie oceny zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych – przewidzianych przepisami Dyrektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18.06.1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L. 256 z 13.09.1991 r.) – dotyczących wywozu broni za granicę lub jej przywozu z zagranicy przez przedsiębiorców prowadzących koncesjonowany obrót bronią i amunicją i przygotowanie ich do przedłożenia w celu  ich poświadczenia Komendantowi Stołecznemu Policji.

12.   Udział  przy czynnościach odstrzeliwania nabojów przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu broń palną.

Powrót na górę strony