Ochrona danych osobowych (RODO)

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w czynnościach administracyjnych w sprawach wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej/zabezpieczenia technicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej RODO

 

                                                          informuję o tym, że:

 

1) w Komendzie Stołecznej Policji (zwanej dalej KSP), Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Stołeczny Policji (adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2),

 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

Zespół Ds. Ochrony Danych Osobowych

Komendy Stołecznej Policji

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2,

Tel. +48 22 603-89-31, +48 22 603-89-36, +48 22 603-89-05

Fax.: +48 22 603-87-19

mail: iod.@ksp.policja.gov.pl

 

3) Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie czynności administracyjnych w sprawach wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej / zabezpieczenia technicznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 28 ustawy z dnia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2213 z póź. zm.),

 

4) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Stołecznej Policji mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje uprawnienie do uzyskania takich danych, w tym jednostki Policji, prokuratury, sądy, operatorzy pocztowi, Służba Ochrony Państwa,

 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich,

 

6) Dane osobowe osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej/zabezpieczenia technicznego będą w Komendzie Stołecznej Policji będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zadań przez Administratora Danych Osobowych,

 

7) Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Komendzie Stołecznej Policji przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 

8) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 

9) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

 

10) Podanie danych osobowych jest wymagane. Podanie danych osobowych odbywa się w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. Konsekwencją nie podania ww. danych może być brak możliwości skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej uprawnień określonych w przepisach prawa.

 

11) Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Stołecznej Policji na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowanie decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Powrót na górę strony