Dopuszczenie do posiadania broni "na świadectwo"

wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania dopuszczenia do posiadania broni "na świadectwo"

Data publikacji 02.03.2015

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania dopuszczenia do posiadania broni na „na świadectwo” przez osoby posiadające wpis na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

Wniosek o dopuszczenie do posiadania broni „na świadectwo” zawierający:

 

 • Rodzaj broni – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2016 r. poz. 532)
 • Uzasadnienie


                                                            Wniosek do pobrania

 

Do wniosku dołącza się:

 

 1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej z tytułu: „ za decyzję administracyjną w sprawie wydania dopuszczenia do posiadania broni”, w wysokości 10 zł wpłaconej na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – zgodnie z cz. I. pkt 53 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

 

 1. 1 zdjęcie o wymiarach 3x4 cm

 

 1. jeden z poniższych dokumentów:

 

orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019r. poz. 284 ze zm.)

Wzór przedmiotowego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stanowi załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1562) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

 

lub

 

zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w podmiotach wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy o broni i amunicji

 

Uwaga! Zgodnie z art. 15 ust. 4a cyt. ustawy o broni i amunicji pracownikom ochrony wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – ubiegającym się o dopuszczenie do posiadania broni – uznane zostaną orzeczenia lekarskie i psychologiczne, których ważność nie upłynęła a wydane zostały w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) – po dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego, że są zatrudnieni w podmiotach wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy o broni i amunicji.

Na podstawie art. 30 ust 1 w zw. z art. 16 cyt. ustawy o broni i amunicji osoba, która występuje o dopuszczenie do posiadania broni jest zobowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji, ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadani broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zakres przedmiotowy egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za egzamin określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. 2000 r., poz. 241 ze zm.).

Wysokość opłaty skarbowej za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią określona została w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19., poz. 241 ze zm.). O wysokości opłaty, numerze konta do jej wniesienia oraz terminie egzaminu osoba ubiegająca się o dopuszczenie do posiadania broni zostaje powiadomiona za pośrednictwem poczty. Opłatę wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu – zgodnie z § 8 ust. 3 w/wym. rozporządzenia, zaś potwierdzenie dokonania opłaty należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu (przed jego rozpoczęciem).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z uzyskaniem dopuszczenia do posiadania broni „na świadectwo”, poradą służyć będą Państwu pracownicy Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:

 1. (47) 72-358-84
 2. (47) 72-358-78
 3. (47) 72-358-75
 4. (47) 72-358-71
 5. (47) 72-367-26
Powrót na górę strony