Cudzoziemcy

Data publikacji 18.02.2009

 Zespół realizuje zadania ustawowe w imieniu Komendanta Stołecznego Policji wynikające między innymi z:
 

 • ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach  ( Dz. U. z 2013r., poz. 1650 ),
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  ( Dz. U. z 2012 r., poz. 680, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim  ( Dz. U. z 2012 r., poz. 161, z późn. zm. ),
 • ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych  ( Dz. U. z 2006 r., nr 143, poz. 1043 ),
 • ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  (  Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z późn. zm. ),
 • oraz akty wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowej do w/w przepisów.
   

Zadania realizowane przez Zespół polegają głównie na udzielaniu informacji uprawnionym organom w tym: Wojewodzie Mazowieckiemu, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców,  Przewodniczącemu Rady do Spraw Uchodźców, organom Straży Granicznej, czy wjazd i pobyt cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w przypadkach ubiegania się przez cudzoziemców o:
 

 • udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatelstwo polskie,
 • zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

Współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji, w zakresie realizowanych działań dotyczących cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym mających na celu podniesienie skuteczności i jakości realizacji zadań przez funkcjonariuszy Policji garnizonu stołecznego na podstawie ustaw regulujących pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

powrót do strony głownej

 

Powrót na górę strony