Wydział Doskonalenia Zawodowego

Data publikacji 12.09.2011

Sekretariat


tel.: +48 47 723-46-50
fax.: +48 47 723-47-25

e-mail: naczelnik.doskonalenie-zawodowe@ksp.policja.gov.pl

Siedziba Wydziału:
ul. Puławska 44E,
05-509 Piaseczno (teren OPP KSP - blok nr 5)


BIBLIOTEKA KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

Siedziba:
ul. Puławska 44E
05-500 Piaseczno
blok nr 3
 
tel.: 47 723-47-11
fax.: 47 723-47-25
 

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
 
Punkt Obsługi Interesanta 47 723-66-26
Dyżurny KSP 47 723-65-55
 
Dojazd:
 
Linie autobusowe i tramwajowe - informacja o połączeniach dostępna jest na stronie www.ztm.waw.pl w dziale "Rozkład jazdy" (jako przystanek docelowy należy wybrać "Pl. Bankowy")
 
Metro - stacja Ratusz Arsenał
 
 
Wydział Prewencji KSP – w celu zapewnienia powszechnego, również anonimowego sposobu powiadamiania Policji o niepokojących lub budzących społeczny sprzeciw zjawiskach, w tym informowaniu o naruszeniu ładu i porządku publicznego, jak również w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w celu przeciwdziałania przemocy w szkole oraz przemocy w rodzinie należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 047 723-76-09 (możliwość dostępu do usługi rejestracji rozmów poczty głosowej po godz. 20.00) lub 047 723-68-48, 047 723-67-95 oraz adresem e-mail: prewencja.ksp@policja.waw.pl lub specjalnym policyjnym numerem Gadu-Gadu GG:100997

Wydział Ruchu Drogowego KSP – w celu zapewnienia prawidłowego obiegu obywatelskich informacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem sytuacji wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji policjantów ruchu drogowego, które należy kierować pod telefoniczne numery alarmowe 112 lub 997) można kontaktować się drogą elektroniczną – e-mail: wrd@policja.waw.pl

Wydział Kryminalny KSP – w celu nawiązania kontaktu ze stołeczną Policją w zakresie zdarzeń o charakterze kryminalnym, w tym najbardziej bulwersujących opinię społeczną, takich jak napady rabunkowe, kradzieże, włamania, korupcja, przypadki pedofilii, proceder handlu ludźmi, jak również pozwalających obywatelom reagować na policyjne komunikaty publikowane w środkach masowego przekazu, dotyczące poszukiwań szczególnie niebezpiecznych przestępców, a także identyfikacji osób zaginionych i n/n zwłok można kontaktować się drogą elektroniczną – e-mail: ksp.wkryminalny@policja.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 047 723-63-13

 
"Telefon 10 minut" - przeznaczony do kontaktu obywatela z Policją, w celu skutecznego udzielenia pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji, aby złożyć zawiadomienie o przestępstwie i nie została obsłużona w czasie 10 minut. Taka osoba może zatelefonować do Komendanta tej jednostki lub jego zastępcy. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu lub braku oczekiwanej informacji możesz powiadomić Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji.
 
 
Skargi i wnioski:
 
Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Stołecznego Policji realizowane jest przez Sekcję Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KSP  tel. 47 723-77-99, e-mail: ksp.winspekcji@policja.waw.pl .
 
47 723-68-93 - telefon umożliwiający przekazywanie informacji o nieprawidłowościach, wynikających z pracy policjantów (w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00; po godzinie 20:00 zgłoszenia będą nagrywane na automatyczną sekretarkę).
 
Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
 
Skarga powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.
UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".
 
 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
Powrót na górę strony