Aktualności

Testy sprawności fizycznej dla policjantów

Data publikacji 07.05.2019

Zgodnie z Decyzją Nr 265/2019 Komendanta Stołecznego Policji 30 kwietnia br rozpoczęły się testy sprawnościowe dla policjantów w garnizonie stołecznym. Do testów funkcjonariusze przystępują według podanego niżej harmonogramu. Ocenie poziomu sprawności fizycznej podlegają policjantki do 45 roku życia i policjanci do 50 roku życia.

Testy sprawności fizycznej dla policjantów

Policjant przystępujący do testu ma obowiązek posiadać przy sobie:

  • legitymację służbową,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonych badań profilaktycznych lub orzeczenia komisji lekarskiej,
  • odpowiednie obuwie i odzież, umożliwiające bezpieczne wykonanie ćwiczeń fizycznych,

Przed przystąpieniem do testu musi okazać legitymację służbową oraz oświadczyć, czy jest zdolny wykonać ćwiczenia fizyczne.

Testy sprawności fizycznej przeprowadzone będą w terminie od 7 maja 2019 r. do 26 września 2019 r. Natomiast w terminie od 1 do 31 października 2019 r. przeprowadzone będą testy poprawkowe dla policjantów, którzy uzyskali ocenę końcową niedostateczną oraz dla policjantów, którzy nie przystąpili do testu z usprawiedliwionych przyczyn, w terminie przewidzianym dla ich jednostek i komórek organizacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 418 KGP z dnia 15 kwietnia 2011 r. policjant ma obowiązek przystąpienia do wszystkich konkurencji testu, a ocena końcowa wynika ze średniej arytmetycznej z czterech ocen uzyskanych w próbach sprawnościowych, przy czym policjant nie zalicza testu także w przypadku, gdy otrzyma ocenę niedostateczną z więcej niż jednej konkurencji.

Wystawia się ocenę końcową:

6 - wyróżniającą, jeśli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,51 do 6,00;

5 - bardzo dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,50;

4 - dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

3 - poprawną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,51 do 3,50;

2 - dopuszczająca, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,00 do 2,50;

1 - niedostateczną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 2,00.

Ocena końcowa niedostateczna jest oceną negatywną i oznacza nie zaliczenie testu.

Test sprawności fizycznej składa się z czterech prób sprawnościowych:

1.    Rzut piłką lekarską zza głowy w przód (siła eksplozywna) -  mężczyźni 3  kg

- kobiety 2 kg.

2.    Siady z leżenia w ciągu 30 sek. (siła mięśni brzucha),

3.    Bieg ze zmianą kierunku „koperta” (zwinność, koordynacja ruchowa),

4.    Bieg: 1000 m - mężczyźni,

    800 m – kobiety (wytrzymałość).

Grupy wiekowe zobowiązane do przystąpienia do testu:

I - 1990 rok i młodsi,

II – 1989 – 1980,

III – 1979 – 1969 (mężczyźni),

       1979 – 1974 (kobiety).

kom. I. Kołodziej

Powrót na górę strony