Patrole ekologiczne

Patrole Ekologiczne

Data publikacji 05.02.2009

Koncepcja

działań policjantów garnizonu warszawskiego podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

I. Założenia

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało potrzebę intensyfikacji realizacji potrzeb, wykonywania zadań oraz podejmowania nowych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Zagrożenie przestępczością na szkodę środowiska jest znaczne, natomiast rozpoznawanie, ujawnianie nie przebiega rytmicznie.

Aby w sposób wymierny ograniczyć patologie w sferze środowiska naturalnego, konieczne jest zwiększenie zainteresowania ze strony jednostek Policji rozpoznawaniem zagrożeń występujących w tym obszarze.

Celowym wydaje się prowadzenie systematycznych działań zapobiegawczych w oparciu o umundurowane i cywilne patrole policyjne, Straży Miejskiej oraz podmiotów pozapolicyjnych.

Wymierne korzyści w zapobieganiu dewastacji środowiska, jak również kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży przynieść może zaangażowanie do działań organizacji młodzieżowych, związków harcerskich, a w szczególności Związku Harcerstwa Polskiego.

Działania prowadzone będą w postaci wspólnych patroli zwanych „patrolami ekologicznymi”, ze szczególnym określeniem zadań.

Aglomeracja warszawska położona w szczególnych warunkach tj. ciągach naturalnych migracji dzikiego ptactwa, jak również korytarzy powietrznych nad wodami wymaga szczególnej ochrony prawnej przed dewastacją, skażeniem i niszczeniem środowiska naturalnego.

Wobec powyższego zadania Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie winny być wiodące w rejonie cieków wodnych i terenów przywodnych.

II. Cel działań

Podstawowym celem działań jest:

  • ograniczenie zagrożenia niszczenia i dewastacji środowiska naturalnego.
  • kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz postaw społecznych w zakresie ekologii.
  • kształtowanie kultury prawnej i poszanowania prawa.

III. Zadania realizacyjne zmierzające do zwalczania przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu bądź zjawisk stwarzający zagrożenie

1) Ujawnienie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które:

  • bez zezwolenia utylizują odpady lub składują je w niedozwolonych miejscach;
  • dokonują nielegalnego importu, eksportu i składowania odpadów niebezpiecznych;
  • narażają na skażenie środowiska skutkujące powstawaniem zagrożenia życia i zdrowia poprzez rozpowszechnianie substancji trujących, promieniowania radioaktywnego, zanieczyszczania wody, powietrza lub ziemi;
  • nie zachowują bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym przewożąc niebezpieczne odpady bez wymaganych uprawnień i zezwoleń.

2) Ujawnianie nielegalnych wysypisk odpadów oraz sprawców.

3) Wypracowanie systemu wymiany informacji między współpracującymi organizacjami w zakresie przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu.

4) Zorganizowanie i przeprowadzenie przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska cyklu wspólnych szkoleń.

5) Nawiązanie współpracy z powiatowymi i gminnymi Inspektoratami Ochrony Środowiska w zakresie przekazywania wzajemnych informacji na temat nowych zagrożeń ujawnionych podczas działań kontrolnych w obszarze środowiska naturalnego.

6) Inicjowanie nowych form współpracy z innymi podmiotami jak np.: strażami leśnymi, nadleśnictwami oraz innymi organizacjami, związkami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Powrót na górę strony