Zespół II

Zespół II

Data publikacji 25.03.2015

Koordynator

nadkom. Zbigniew OSIŃSKI

tel.: +48 47 723-43-55

realizuje zadania Wydziału w zakresie

  1. rozpoznawania i analizowania potrzeb dotyczących podnoszenia umiejętności zawodowych policjantów oraz przygotowywania programów i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego i regionalnego doskonalenia zawodowego związanego z:

- wyszkoleniem strzeleckim,
- taktyką i techniką interwencji, - konwojowaniem i doprowadzaniem osób, - użyciem i wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego,
- wychowaniem fizycznym,

a w szczególności;

a) szkolenie z zakresu obsługi i użycia strzelb, pistoletów maszynowych i karabinków wchodzących w skład uzbrojenia Policji,

b) szkolenie dla użytkowników z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,

c) szkolenie regionalne z zakresu obsługi technicznej i informatycznej przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,

d) szkolenie uzupełniające regionalne z zakresu posługiwania się pałką, taktyki i technik interwencji, wykorzystania wybranych środków przymusu bezpośredniego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej po ich użyciu,

e) szkolenie uzupełniające regionalne dla policjantów komórek i jednostek organizacyjnych KSP realizujących czynności konwojowania i doprowadzania,

f) przeprowadzenie corocznego Testu Sprawności Fizycznej dla policjantów,

g) organizowanie i współorganizowanie mistrzostw oraz turniejów, udziału w zawodach sportowych i strzeleckich,

h) przeprowadzenie etapu postępowania kwalifikacyjnego, testu sprawności fizycznej
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji,

i) udzielania pomocy przy opracowywaniu programów doskonalenia zawodowego
w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego oraz opracowywania pomocy dydaktycznych do procesu samokształcenia,

j) nadzorowania sposobu realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego zgodnie z podziałem określonym przez Naczelnika Wydziału
w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego.

Powrót na górę strony