Dostępność

Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest mł. asp. Dariusz Świderski, adres poczty elektronicznej oficer.prasowy.okecie@ksp.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 723 63 11 lub 22 650 25 75.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie ul. Żwirki i Wigury 1L w Warszawie

Siedziba Komisaritu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie oznaczona dużym napisem „POLICJA” umieszczonym na budynku oraz tablicą informacyjną z nazwą jednostki umiejscowioną nad głównym wejściem do siedziby komisariatu. Wejście główne do siedziby komisariatu znajduje się od strony ul. Żwirki i Wigury, do wejścia głównego prowadzą schody. Za drzwiami znajduje się wiatrołap, po prawej stronie od wejścia umiejscowiony jest domofon, a na wprost znajdują się drzwi prowadzące do punktu obsługi interesanta.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu obsługi interesanta i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu obsługi interesanta do dalszej części Komisariatu zabezpieczone jest drzwiami. Toaleta (także dla interesantów) znajduje się na wprost od wejścia i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila. Tylko schody przed wejściem głównym posiadają podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Żwirki i Wigury znajduje się parking dla interesantów, miejsca dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Personel punktu obsługi interesanta nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie istnieje możliwość skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez interenet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce policji przez internet przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony